Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Trong năm 2019, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo tích cực, có hiệu quả. Nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng đã được giải quyết theo quy định của pháp luật; nhất là một số vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, chỉ đạo để giải quyết dứt điểm. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh từ cơ sở để hạn chế xảy ra khiếu kiện vượt cấp, đông người, phức tạp, không phát sinh “điểm nóng”. Kết quả giải quyết đơn thư đã góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong 10 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã tiếp 3.556 lượt công dân với 2.591 người (trong đó: Tiếp thường xuyên 2.371 lượt với 1.617 người; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 1.185 lượt với 974 người). Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai như: Quản lý sử dụng đất, tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng do nhà nước thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chế độ chính sách và một số lĩnh vực khác.

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định, 10 tháng đầu năm 2019 toàn tỉnh tiếp nhận 2.470 đơn (Khiếu nại 76; tố cáo 91; kiến nghị, đề nghị 2.303). Sau khi phân loại số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành là 99 vụ việc (Khiếu nại 45, tố cáo 54). Kết quả đã giải quyết được 86/99 vụ việc, đạt tỷ lệ 86,8%; còn 13 vụ việc (KN 5, TC 8) các cấp, các ngành có thẩm quyền đang tiếp tục giải quyết. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã minh oan cho 34 cá nhân, 17 tập thể. Các cấp, các ngành đã xác minh, xem xét trả lời 1.958/2.303 đơn kiến nghị, đề nghị của công dân, đạt tỷ lệ 85%.

Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện 09 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại 18 đơn vị (UBND huyện, UBND xã, thị trấn và các đơn vị thuộc sở, ngành). Qua thanh tra, kiểm tra cơ bản các đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật, đồng thời chấn chỉnh một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc tiếp công dân và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng. Sau thanh tra, các đơn vị có tồn tại đã họp tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh theo kiến nghị trong kết luận thanh tra đối với đơn vị.

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Tố cáo năm 2018 cho hơn 400 đại biểu là công chức ngành thanh tra, cán bộ tư pháp, Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; các cấp, các ngành đã phổ biến, tuyên truyền Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho 62.257 lượt CBCC, nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền và các ngành từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Công tác tiếp công dân của các cấp, các ngành được duy trì thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, có hiệu quả; nội dung, phương thức tiếp công dân từng bước được đổi mới, đã gắn công tác này với việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời các KNTC; chú trọng rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, quy hoạch ... nhằm hạn chế phát sinh khiếu kiện và không để phát sinh điểm nóng phức tạp về KNTC góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Trong thời gian tới để làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 04/CT-CT ngày 05/6/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành UBND huyện, thành phố trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài. Tiếp tục phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải quyết các vụ việc KNTC, kiến nghị, đề nghị của công dân năm 2019. Tăng cường công tác thanh tra công vụ và thanh tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng các cấp, ngành trong việc chấp hành quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Các sở, ngành, UBND huyện, thành phố tập trung nắm chắc tình hình KNTC, chủ động phát hiện những vụ việc KNTC có dấu hiệu ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự để giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng”. Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo lực lượng Công an huyện, thành phố nắm chắc tình hình, phân hóa đối tượng cầm đầu, xúi giục, kích động người khiếu nại gây rối, gây bạo loạn để có biện pháp xử lý hữu hiệu.

Đề cao vai trò vận động, thuyết phục của tổ chức chính trị - xã hội, nhất là vai trò của Hội Nông dân các cấp đối với hội viên của mình.Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về KNTC. Đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hoàng Linh

Tin cùng chuyên mục