Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII

Ngày 20/12/2019, đồng chí Khánh Thị Xuyến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 tại Nhà văn hóa phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế; lãnh đạo HĐND, UBND, các phòng ban chuyên môn thuộc thành phố Tuyên Quang; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, trường học, trạm y tế; cán bộ công chức, viên chức; các Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng Ban công tác mặt trận của các Tổ dân phố và cử tri của phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.


Đồng chí Khánh Thị Xuyến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu Khánh Thị Xuyến đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020. Qua buổi tiếp xúc đã có 12 lượt cử tri phát biểu ý kiến, với các nhóm nội dung về: Cơ chế, chính sách; môi trường; y tế ; đầu tư cơ sở hạ tầng; an toàn giao thông, quản lý đất đai… Các ý kiến, kiến nghị đã được lãnh đạo các Sở Tài Nguyên - Môi trường, Y tế, UBND thành phố Tuyên Quang, UBND phường Tân Hà tiếp thu và trả lời.

Phát biểu với cử tri phường Tân Hà, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiếp thu, phân tích, làm rõ việc thực hiện chế độ đối với cán bộ đoàn thể các thôn bản phải thực hiện nghiêm túc theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Theo đó, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 3 người được hưởng hỗ trợ hàng tháng từ ngân sách Nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 3 chức danh nêu trên được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ khoản ngân sách giao chung cho thôn, từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có) theo quy định tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phục ấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; các vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường, vai trò, trách nhiệm trong giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân… Đồng chí mong muốn cử tri, nhân dân tích cực thi đua phát triển kinh tế góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời đồng chí cũng đề nghị các ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân phường Tân Hà tiếp thu và tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các ý kiến quan tâm của cử tri./.

Ngọc Khuê

Tin cùng chuyên mục