Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Kính thưa đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang;

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội.

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá XVIII đã hoàn thành chương trình đề ra. Sau khi xem xét các báo cáo trình tại kỳ họp, qua thảo luận HĐND tỉnh thống nhất nhận định:

Sáu tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn với quyết tâm cao vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống, không để xảy ra dịch Covid-19 trên địa bàn, vừa bảo đảm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Trong khi kinh tế đất nước bị suy giảm, kinh tế tỉnh ta vẫn phát triển, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 2,7%; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 7.966,8 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2019; giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thuỷ sản đạt 3.864,3 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2019; một số sản phẩm chủ yếu như: Điện thương phẩm, thép, xi măng, hàng may mặc tăng so với cùng kỳ năm 2019; thu hút, chấp thuận chủ trương đầu tư 17 dự án với kinh phí đăng ký đầu tư trên 1.235,6 tỷ đồng. Cùng với kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  

Tuy nhiên, về tổng thể so với kế hoạch năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách trên địa bàn, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu đạt thấp; sản xuất nông, lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tiến độ triển khai một số công trình, dự án thực hiện chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Việc triển khai thực hiện một số cơ chế chính sách của Trung ương và của tỉnh còn chậm. Vấn đề an ninh tôn giáo, tội phạm về trật tự xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Những tháng còn lại của năm 2020 có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020, cũng như của cả giai đoạn 2015 - 2020. Trong khi đó đại dịch Covid - 19, tình hình thiên tai vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế toàn cầu và trong nước chưa qua giai đoạn suy giảm sẽ tác động rất lớn đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh, chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung cao nhất, với tinh thần quyết tâm, cùng các biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình mới để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020.  

UBND tỉnh, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, phải coi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để phát huy tối đa năng lực sản xuất, kinh doanh của tất cả các lĩnh vực, các thành phần kinh tế.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch, đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản, thu ngân sách nhà nước. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; tập trung quyết liệt việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công; rà soát, tính toán có phương án điều chuyển vốn từ những công trình, dự án còn vướng mắc về thủ tục, chậm tiến độ không có khả năng giải ngân hết vốn, cho những công trình, dự án triển khai nhanh, có khối lượng hoàn thành để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và các năm trước chuyển sang.

Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, tăng cường kiểm tra, giám sát khai thuế, đôn đốc nộp tiền vào ngân sách nhà nước; quản lý đầy đủ nguồn thu phát sinh trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2020.

Hoàn thành kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2020; kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; thực hiện hiệu quả các chính sách của tỉnh về nông nghiệp, nông thôn.

Tiếp tục phát huy các kết quả trên lĩnh vực văn hoá - xã hội; triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm học 2020 - 2021; làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội. 

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Thực hiện tốt công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh; nắm chắc địa bàn, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, nảy sinh ngay từ cơ sở; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động triển khai các chủ trương, biện pháp, phương án nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền theo hướng minh bạch, sáng tạo, quyết liệt, cụ thể, đúng với tình hình thực tế. Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.  

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe báo cáo kết quả giám sát chuyên đề bằng hình ảnh của Thường trực HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2019; của Ban Văn hóa -  Xã hội và Ban Dân tộc HĐND tỉnh về bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020; báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị UBND các cấp, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những hạn chế và thực hiện các kiến nghị đã nêu trong các báo cáo giám sát.

HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét một cách kỹ lưỡng và thống nhất cao thông qua 09 nghị quyết. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, nhất là nghị quyết về việc bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang; nghị quyết về thông qua Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang... Việc thực hiện các nghị quyết này có tác động lớn tới phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Sơn để nhận nhiệm vụ mới; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh đối với các đồng chí đã nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội. Miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội,  Phó Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Thành Hưng và bà Tăng Thị Dương, để nhận nhiệm vụ mới. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.

HĐND tỉnh cũng đã tiến hành bầu ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Kim Dung và ông Hoàng Việt Phương giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu ông Ma Quang Hiếu, ông Nguyễn Văn Thắng làm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. HĐND tỉnh nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí và tin tưởng đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí vừa được bầu giữ các chức danh của UBND tỉnh phát huy cao độ năng lực và tinh thần trách nhiệm của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan đã phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, chất lượng nội dung trình kỳ họp. Hoạt động thảo luận tại kỳ họp diễn ra sôi nổi, dân chủ thẳng thắn, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh trước cử tri và công việc được giao.

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá XVIII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã đến dự, phát biểu chỉ đạo kỳ họp; cảm ơn các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị Đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý đã dành thời gian tham dự kỳ họp và luôn quan tâm, đóng góp ý kiến cho hoạt động của HĐND tỉnh. Xin cảm ơn các cơ quan có liên quan, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, các đơn vị phục vụ đã hoạt động tích cực, góp phần vào sự thành công của kỳ họp; cảm ơn sự quan tâm, đóng góp ý kiến quý báu của cử tri trong toàn tỉnh để kỳ họp thành công.

Với kết quả tốt đẹp của kỳ họp và niềm tin thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Trân trọng cảm ơn!

Tin cùng chuyên mục