Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh là một nguồn thông tin rất quan trọng phục vụ việc tham gia thảo luận của đại biểu trong các kỳ họp HĐND tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức Hội nghị thẩm tra các dự thảo báo cáo, nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Nhận thức được vấn đề này, trong công tác thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách đã thực hiện các hoạt động khảo sát thực tế tại cơ sở, khảo sát đối tượng chịu tác động trực tiếp của nghị quyết, chủ động tiếp cận các dự thảo báo cáo, tờ trình, đề án từ khi soạn thảo và xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát thực tế, thu thập thông tin đối với đối tượng chịu sự điều chỉnh của nghị quyết sẽ ban hành.

Đây là một khâu mà Ban thực hiện nhằm giúp cho báo cáo thẩm tra có căn cứ, có sức thuyết phục cung cấp thông tin cần thiết giúp cho Hội đồng nhân dân xem xét quyết định tại kỳ họp và là cơ sở đáng tin cậy để đại biểu Hội đồng nhân dân xem xét quyết định vấn đề. Các nội dung thu thập được phải có sự rà soát, đối chiếu với báo cáo, tờ trình, đề án do Ủy ban nhân dân tỉnh trình để từ đó xác định vấn đề cần đặt ra trong báo cáo thẩm tra. 

Nội dung báo cáo thẩm tra bên cạnh việc khẳng định những kết quả đạt được còn tập trung phân tích những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để đưa ra những kiến nghị, giải pháp thực hiện. Các báo cáo thẩm tra của Ban trong thời gian qua đã góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban đã thực hiện thẩm tra 65 báo cáo, dự thảo nghị quyết trong đó có Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương; bê tông hóa đường giao thông nội đồng; xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

Nghị quyết ban hành đã nhận được sự đồng thuận của nhân dân, cộng đồng, trở thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng được toàn xã hội quan tâm hưởng ứng, tích cực tham gia. Sau 03 năm thực hiện Nghị quyết, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng được 269,6 km đường trục chính nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa tập trung; kiên cố hóa được 505,95 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông thành mỏng đúc sẵn và xây dựng mới được 434 nhà văn hóa. Kết quả này đã tạo chuyển biến rõ nét bộ mặt nông thôn, nhất là về sản xuất, giao thông nông thôn, từng bước tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân...

Để chất lượng các báo cáo thẩm tra ngày được nâng cao, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh luôn xác định từng thành viên của Ban phải tự nghiên cứu, thu thập tài liệu, thường xuyên cập nhật các văn bản mới, tranh thủ ý kiến của các cá nhân có kinh nghiệm, am hiểu về vấn đề chuyên môn có liên quan, coi trọng việc lấy ý kiến đóng góp từ các đối tượng chịu sự tác động của nghị quyết, đại diện các địa phương, các ngành, nhất là đối với những nghị quyết liên quan đến đời sống của nhân dân, đến cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của địa phương.

Quy trình tổ chức thẩm tra của Ban phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, nội dung thẩm tra cần đảm bảo toàn diện, các thông tin đưa ra trong báo cáo thẩm tra phải trên cơ sở thông tin đa chiều về tình hình kinh tế - xã hội, thực tiễn địa phương, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của cử tri trong tỉnh và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Khánh Thị Xuyến
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Tin cùng chuyên mục