Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn

Sáng ngày 24/12/2019, HĐND huyện Yên Sơn tổ chức kỳ họp thứ 9. Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân và các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh Ngọc Hưng

Năm 2019, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Sơn đã tập trung, nỗ lực thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Huyện đã hoàn thành 26/30 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Trong đó nổi bật như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân 5 năm, đạt 9%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách năm 2019 đạt 75,2/75 tỷ đồng, đạt 100,2% KH. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác y tế, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm chăm lo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác chỉnh trang, phát triển đô thị trên địa bàn huyện Yên Sơn đã có nhiều tiến bộ; huyện cũng đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, triển khai một số công trình, dự án lớn trên địa bàn. Thực hiện hoàn thiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang; thực hiện sáp nhập, đổi tên 167 thôn, xóm, tổ dân phố thành 81 thôn, xóm, tổ dân phố. Sau sắp xếp, sáp nhập, tổng số thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện giảm 86 thôn (từ 473 thôn, tổ dân phố xuống còn 387 thôn, tổ dân phố). Đặc biệt, thực hiện chủ trương thí điểm hợp nhất một số cơ quan đảng và nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Huyện Yên Sơn đã thực hiện làm điểm hợp nhất 06 cơ quan tham mưu giúp việc của huyện thành 03 cơ quan (hợp nhất: Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện). Sau khi hợp nhất đã giảm 03 đầu mối cơ quan; giảm 03 cấp trưởng và 02 cấp phó. Thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số tồn tại, hạn chế: Kinh tế của huyện phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; tiến độ thực hiện một số chương trình, dự án kinh tế - xã hội chưa đạt yêu cầu. Việc thu hút, khai thác nguồn lực của các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển hạ tầng đô thị chưa thực sự mạnh; những khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong thu ngân sách như thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh mới đạt 78,1%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản mới đạt 35%; thu tiền sử dụng đất, đạt 81,7%; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới kế hoạch 2018 kéo dài mới đạt 27%; Chương trình 135 giảm nghèo đạt 58%; Tiến độ giải ngân dự án cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 đạt 42,4% kế hoạch. Diện tích một số cây trồng và cây ăn quả chưa đạt kế hoạch giao; sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chưa đa dạng, chưa phát huy hết tiềm năng sẵn có của địa phương; ứng dụng công nghệ vào sản xuất còn hạn chế; tình trạng khai thác rừng trái phép còn xảy ra…Chất lượng giáo dục chưa vững chắc. Chất lượng giảm nghèo chưa thực sự bền vững, đời sống của nhân dân các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, một số xã tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên cao... Chất lượng giải quyết đơn kiến nghị, đề nghị của công dân còn hạn chế; tình hình an ninh trật tự có nơi còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp…

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân nhấn mạnh năm 2020 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm "về đích" thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm cao và hành động quyết liệt, đồng bộ hơn nữa của cả hệ thống chính trị mới có thể hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND huyện nghiên cứu, tập trung bàn bạc, thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Trong đó cần tập trung lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2019, đồng thời rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 gắn với việc đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ 2015 - 2020; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và các cơ quan có liên quan thực hiện Thực hiện tốt Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn để tiến hành sáp nhập thị trấn Tân Bình, xã Kim Phú, xã Phú Lâm về thành phố Tuyên Quang. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình, dự án trên địa bàn huyện. Tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Làm tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chuẩn bị nhân sự các cơ quan Nhà nước của huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Đồng chí cũng yêu cầu, ngay sau khi các nghị quyết của HĐND huyện được ban hành, Ủy ban nhân dân huyện khẩn trương giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước cho các đơn vị, địa phương để triển khai có hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2020. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện; phát huy hơn nữa vai trò của đại biểu HĐND trong các hoạt động giám sát; nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích cho nhân dân về các chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách, nhất là những vấn đề liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư, các dự án đầu tư, bảo vệ môi trường...

Kim Oanh - Giang Nam

Tin cùng chuyên mục