Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII

Trong 02 ngày 26 và 27 tháng 8 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ tọa kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, thông qua 09 dự thảo nghị quyết: (1) Nghị quyết về việc thông qua Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang; (2) nghị quyết bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang; (3) nghị quyết bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (4) nghị quyết quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (5) nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Tuyên Quang; (6) nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội của tỉnh Tuyên Quang năm 2020; (7) nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên thô, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang; (8) nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (9) nghị quyết về việc bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành.

Trong quá trình chuẩn bị kỳ họp, hoạt động thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết được các Ban của HĐND tỉnh chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng. Các Ban của HĐND tỉnh đã đồng hành cùng với cơ quan chủ trì soạn thảo nghị quyết từ cuộc họp của UBND tỉnh đến khi tổ chức hội nghị thẩm tra, qua đó tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá các dự thảo nghị quyết phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn của tỉnh. Những bất cập, vướng mắc trong dự thảo nghị quyết, những khó khăn khi triển khai thực hiện nghị quyết đều được thảo luận kỹ.


Đại biểu Đỗ Thị Nhung, tổ Đại biểu Sơn Dương

Tại kỳ họp, việc thảo luận về các tờ trình, dự thảo nghị quyết diễn ra sôi nổi, nghiêm túc. Thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trước cử tri và nhân dân. Thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tập trung vào những vấn đề trọng tâm, tính khả thi trong tổ chức thực hiện từng nghị quyết, qua đó đề xuất những giải pháp tháo gỡ bảo đảm nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Nội dung phát biểu của các cơ quan chuyên môn đã trả lời, phân tích, làm rõ hơn các căn cứ ban hành nghị quyết, điều kiện bảo đảm thực hiện nghị quyết; đồng thời tiếp thu ý kiến tham gia của đại biểu HDNĐ tỉnh để tiếp tục tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, nội dung thảo luận tờ trình, dự thảo nghị quyết của đại biểu HĐND tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân, với sự đồng thuận, nhất trí cao các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp đều được 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt nhất trí thông qua.

Đối với Nghị quyết về việc thông qua Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và làm rõ thêm một số nội dung quan trọng như: Đối chiếu với quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, thành phố Tuyên Quang đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn đô thị loại II với nhóm tiêu chuẩn đạt điểm và nhóm tiêu chuẩn chưa đạt điểm tối đa, lộ trình khắc phục với các nhóm tiêu chuẩn chưa đạt điểm. Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã trả lời, làm rõ thêm về các điều kiện về hiện trạng hạ tầng đô thị của thành phố Tuyên Quang đã cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển và nâng cấp đô thị theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, tổng số điểm đạt được theo quy định là 89,63/100 điểm. Tuy nhiên, trong thời gian tới, UBND tỉnh tạo điều điều kiện về nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư thực hiện các dự án, công trình cấp thiết trên địa bàn thành phố Tuyên Quang nhằm khắc phục, hoàn thiện nhóm tiêu chuẩn chưa đạt điểm (đất dân dụng, mật độ đường giao thông, tỷ lệ nước thải đô thị...) và nhóm tiêu chuẩn chưa đạt điểm tối đa (quy mô dân số, cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan...).


Đại biểu Trương Ngọc Phượng, tổ đại biểu Chiêm Hóa

Dự thảo Nghị quyết về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được đại biểu quan tâm với nội dung: Trong tổng số 128 công trình, dự án thu hồi đất với tổng diện tích thu hồi 215,45 ha để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy định khoản 3, Điều 62 Luật đất đai năm 2013 và 67 dự án chuyển mục đích sử dụng đất, tổng diện tích 151,56 ha đã phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và có ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của các hộ dân bị thu hồi đất, thực tế có bao nhiêu công trình, dự án được Nhà nước triển khai thu hồi đất từ năm 2016 đến nay không thực hiện được và phải điều chỉnh hoặc bãi bỏ. Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh với trách nhiệm cơ quan tham mưu chủ trì xây dựng nghị quyết đã nêu rõ sự cần thiết ban hành nghị quyết và đưa ra các căn cứ theo quy định pháp luật và thực tiễn tại địa phương. Quá trình từ khi soạn thảo đến khi trình HĐND tỉnh đã rà soát kỹ lưỡng danh mục các công trình, dự án trên địa bàn các huyện, thành phố đảm bảo đúng quy định pháp luật, có tính khả thi, đặc biệt các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang với mục tiêu xây dựng đô thị loại II và các dự án xây dựng trên địa bàn các xã hoàn thành nông thôn mới trong năm 2020 theo kế hoạch của tỉnh.

Nghị quyết về bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang, theo đó, bổ sung 12 dự án và danh mục 90 công trình chuẩn bị đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và yêu cầu thực tế phát sinh một số công trình, dự án phải đầu tư đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theolà hết sức cần thiết. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đảm bảo tính khả thi đối với các công trình, dự án được bổ sung, đề nghị các cấp, các ngành làm tốt công tác tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, tăng cường phối hợp giữa các ngành và giữa ngành với từng địa phương, tính chủ động, kịp thời của chủ đầu tư...là những điều cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới.

Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang. Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 về việc sáp nhập đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh còn 1.739 thôn, tổ dân phố, trong đó chỉ có 355 thôn, tổ dân phố bảo đảm quy mô về số hộ; 1.384 thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo quy mô, đặc biệt có 236 thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo 50% quy mô số hộ theo quy định, tuy nhiên tại thời điểm hiện nay, chỉ thực hiện sáp nhập 04 tổ dân phố thành 02 tổ dân phố mới tại phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang. Làm rõ nội dung trên, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã làm rõ, phân tích trên cơ sở các quy định pháp luật và điều kiện thực tế tại mỗi địa phương, sau khi thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang đã hình thành một số cụm dân cư mới nhỏ lẻ không đủ điều kiện để thành lập thôn mới theo quy định, do vậy phải thực hiện sáp nhập 04 tổ dân phố thuộc phường Mỹ Lâm có quy mô số hộ gia đình không đảm bảo quy định để thành lập 02 tổ dân phố mới và đổi tên 25 thôn, tổ dân phố. Trong thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp các thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo quy mô số hộ gia đình, nhất là thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình dưới 50% theo quy định.


Quang cảnh kỳ họp

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII đã kết thúc thành công tốt đẹp, đặc biệt đã xem xét, thảo luận và thông qua một số nghị quyết quan trọng, nhằm hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, dành thời gian nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng góp phần đảm bảo kỳ họp thành công và chất lượng ngày một nâng lên. Sau khi kỳ họp diễn ra, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri, kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích cho cử tri và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và chủ trương của tỉnh, nhất là việc giải phóng mặt bằng các công trình, dự án...

Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục