Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2020 tổ chức kỳ họp thứ chín

Trong 3 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20/12/2019, HĐND huyện Sơn Dương tổ chức kỳ họp thứ 9.

Đại biểu dự kỳ họp

Nhận định về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại kỳ họp nêu rõ: Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân huyện, sự điều hành tập trung, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của Ủy ban nhân dân huyện; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực lao động, sản xuất và kinh doanh, hoàn thành 17/19 chỉ tiêu chủ yếu mà Hội đồng nhân dân huyện đã quyết nghị, trong đó có một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra: Tổng sản lượng lương thực đạt 109,3% kế hoạch; trồng rừng đạt 111, 3% KH; khai thác rừng trồng, đạt 105,9% KH; Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt đạt 4.369,9 tỷ đồng, đạt 111,23%; 100% xã, thị trấn giữ vững phổ cập giáo dục các bậc học; tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ bằng 29% (vượt 8,0% so với NQ HĐND huyện giao và UBND tỉnh giao là 21%); Lĩnh vực văn hóa - xã hội được duy trì, công tác an sinh xã hội được quan tâm và có những chuyển biến tích cực,... tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ổn định. Đặc biệt được sự quan tâm của tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã, năm 2019 huyện đã có 02 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng số xã của huyện hoàn thành chương trình nông thôn mới là 7 xã.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại hạn chế đó là: Diện tích Cây mía diện tích 2.112/3.000 ha, đạt 70,4% NQ HĐND huyện giao; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 6.340/7.973 người, bằng 79,5%  so với NQ HĐND huyện. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản còn hạn chế; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra làm ảnh hưởng đến môi trường, gây bức xúc cho Nhân dân; tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp. Công tác giải phóng mặt bằng Khu Công nghiệp Sơn Nam, Cụm Công nghiệp Phúc Ứng còn khó khăn, khó thu hút đầu tư...


Quang cảnh kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tập trung đánh giá, lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2019, đồng thời rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 gắn với việc đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở đó, đề xuất các mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025 phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội các cấp đảm bảo chất lượng, có tính khả thi cao.

Khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2020; trong đó chú trọng một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Hoàn thiện các thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án. Nắm chắc tình hình, tạo điều kiện phát triển cho sản xuất, kinh doanh, thực hiện hoàn thành kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã phát triển 1 sản phẩm chủ lực, có hiệu quả kinh tế. Huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Tăng nhanh diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC, nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch tổng thể khu du lịch Quốc gia Tân Trào và các chương trình, dự án phát triển du lịch đã được phê duyệt. Quan tâm chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường, lớp học gắn với bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo phù hợp; chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn huyện từ năm học 2020-2021. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập đi đôi với nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, khám, chữa bệnh cho nhân dân;... nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm, văn hóa hành chính, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hiệu quả thực thi công vụ./.

Tăng Dương

Tin cùng chuyên mục