Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình, Chiêm Hóa tổ chức kỳ họp cuối năm 2019

Ngày 23/12/2019, Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình khai mạc kỳ họp thứ 9. Đồng chí Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự chỉ đạo kỳ họp, cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Dân tộc, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các báo cáo trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Lâm Bình cho thấy, năm 2019 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc, huyện Lâm Bình đã đạt được những kết quả quan trọng, trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18/18 chỉ tiêu đã đề ra; hệ thống cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư; chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được nâng lên, huy động trẻ đi nhà trẻ vượt 7,7% so với chỉ tiêu giao; tổng thu ngân sách đạt trên 156% kế hoạch; quan tâm phát triển các loại hình du lịch, các hoạt động văn hóa; thực hiện chính sách xã hội có nhiều tiến bộ, nhất là công tác chăm lo cho người nghèo; an sinh xã hội đảm bảo, đời sống của nhân dân được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ còn có những hạn chế, khó khăn: Kinh tế - xã hội của huyện tuy có bước phát triển nhưng chưa tạo được sự đột phá; hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp gặp khó khăn; việc giải ngân, thanh quyết toán một số công trình, dự án còn chậm; dịch tả lợn Châu Phi còn diễn biến phức tạp, chưa được kiểm soát hiệu quả; công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản có việc chưa nghiêm...


Đồng chí Triệu Kim Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trên các lĩnh vực của huyện Lâm Bình. Kết quả đạt được trong năm 2019 và 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ nhất sẽ góp phần rất quan trọng đối với việc định hướng xây dựng và phát triển huyện trong nhiệm kỳ tới.

Về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Do đó, đòi hỏi huyện Lâm Bình phải có sự nỗ lực, quyết tâm cao và hành động quyết liệt, đồng bộ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020. Rà soát tổng thể kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020; các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh đã ban hành; đề ra giải pháp phù hợp, tập trung thực hiện đối với các chỉ tiêu, chương trình, dự án. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ để phát triển nông nghiệp, nông thôn, chú trọng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tạo ra sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ, nâng cao giá trị sản phẩm; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, duy trì và nâng cao các tiêu chí đối với xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Là huyện đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện quan tâm chăm lo các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa xã hội; đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch, khai thác có hiệu quả các tiềm năng về du lịch trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả các chương trình lao động, việc làm, giảm nghèo, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống cho người dân; bảo đảm an sinh xã hội; duy trì các xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục các bậc học, thực hiện tốt các giải pháp để nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ… Quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả đất đai, khoáng sản, lâm sản; thực hiện hiệu quả các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; theo dõi, nắm chắc địa bàn, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nội dung các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm, văn hóa công sở, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị.

Hội đồng nhân dân cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Cùng với nâng cao chất lượng các nghị quyết, HĐND huyện cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát, nâng cao hiệu lực hoạt động chất vấn, giải trình. Thông qua hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND huyện cần tuyên truyền, giải thích cho cử tri và nhân dân hiểu hơn về các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, các nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, việc thực hiện các chính sách về công tác di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh, tạo được sự đồng thuận của cử tri và nhân dân trong quá trình thực hiện trên địa bàn huyện.

Khối lượng công việc rất lớn, cần phải tập trung giải quyết để bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đòi hỏi chính quyền, cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã cần có những đổi mới tích cực hơn trong chỉ đạo, điều hành. Các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh đã ban hành, các nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua cần được khẩn trương tổ chức thực hiện, hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân, tạo cơ hội cho các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp phát triển, làm ra nhiều sản phẩm mới, đưa các sản phẩm kinh tế, văn hóa, du lịch của huyện thành hàng hóa để phát triển kinh tế của huyện Lâm Bình nhanh hơn và bền vững hơn nữa.

Trước đó, sáng ngày 23/12/2019 đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Kim Long cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban: Dân Tộc, Ban Văn hóa-Xã hội, Pháp chế và Văn phòng HĐND tỉnh dự khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Chiêm Hóa.


Đồng chí Triệu Kim Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp.

Năm 2019, huyện Chiêm Hóa đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu, một số chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra như thu ngân sách đạt 112,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội đạt 116,8%; thu hút khách du lịch 139%; đặc biệt tạo việc làm trên 5.500 lao động đạt 150,4%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 21,12% xuống xòn 16,03% (giảm 5,09%). Hội đồng nhân dân huyện hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2019, tổ chức thành công 02 kỳ họp thường lệ, 03 kỳ họp bất thường, ban hành 12 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội và các nghị quyết kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ tiêu thực hiện một số sản phẩm; triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách; kiểm soát, khống chế dịch bệnh gia súc; chất lượng một số hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, xã hội; quản lý địa bàn, quản lý đất đai, khoáng sản....

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 21 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Bên cạnh những thuận lợi, dự báo sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, nguồn vốn đầu tư công hạn chế; thời tiết, dịch bệnh bất thường là những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Do đó, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hóa phải có sự nỗ lực, quyết tâm cao và hành động quyết liệt, đồng bộ hơn nữa của cả hệ thống chính trị mới có thể hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ.

Ngô Hùng

Tin cùng chuyên mục