Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong ngày làm việc thứ 3, Quốc hội khoá XV

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, ngày 22/10/2021, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã tích cực, chủ động nghiên cứu và tham gia phát biểu nhiều ý kiến vào các nội dung của ngày làm việc.

Các đại biểu dự họp ngày 22/10

Theo chương trình kỳ họp, sau khi nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra và Thảo luận tổ về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, thành phố Hải Phòng. Buổi chiều nghe báo cáo Tình tình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; Việc quản lý sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 02 năm 2019,2020. Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã thảo luận tại tổ các nội dung liên quan, cụ thể:        

Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh bày tỏ đồng tình, ủng hộ việc xây dựng các Nghị quyết, các cơ chế chính sách đặc thù trước khi trình Quốc hội đều đã được nghiên cứu, đánh giá cụ thể. Dự thảo Nghị quyết đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong việc thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 26-NQ/TW.

Về nguyên tắc áp dụng Nghị quyết: Đề nghị thực hiện theo đúng nguyên tắc quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và không quy định nội dung “Trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề giữa Nghị quyết này với luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì áp dụng theo quy định của Nghị quyết này. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành có quy định cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn Nghị quyết này thì áp dụng theo quy định của văn bản đó” vào dự thảo Nghị quyết. Về quản lý, sử dụng rừng: đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng đây là chính sách mới, chưa từng được áp dụng thí điểm, đề nghị đánh giá, xem xét kỹ tác động và quy định trình tự, thủ tục thực hiện; cần được cân nhắc hết sức thận trọng để tránh tạo tiền lệ mới, đặc biệt trong bối cảnh báo động về môi trường rừng hiện nay. Đối với vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đề nghị nên giữ nguyên như quy định hiện hành. Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đề nghị cân nhắc, thông qua các Nghị Quyết trên tại 02 kỳ họp Quốc hội và có báo cáo đánh giá về việc thực hiện cơ chế đặc thù của 3 tỉnh thành phố thực hiện thí điểm đã được Quốc hội thông qua…

Trong phiên thảo luận tổ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020. Các đại biểu tập trung cho ý kiến về công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, nhất là tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình; trách nhiệm của Trung ương và địa phương trong việc sớm nâng cấp trạm y tế cấp xã; những khó khăn của các cơ sở y tế trong việc thực hiện tự chủ; khó khăn trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhất là đối với các bệnh nhân nhiễm Covid-19… Các đại biểu cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, số tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng so với năm 2019 và có thể tiếp tục tăng ở năm 2021 và những năm tiếp theo. Do đó, cần tính toán cả về hệ quả pháp lý đối với chính sách tạm dừng đóng quỹ bảo hiểm xã hội, khi triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng Chính phủ, các Bộ, ngành cần xem xét một số vấn đề về tình hình kết dư Quỹ, cần có sự tính toán thận trọng, kỹ càng hơn trong việc đảm bảo cân đối trong dài hạn, nhất là với sự thay đổi về đặc điểm, quy mô và cơ cấu dân số, tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội,  Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong năm 2021-2025./.

Phòng Công tác Quốc hội

Tin cùng chuyên mục