Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Hàm Yên khóa XIX

Sáng 20/12, HĐND huyện Hàm Yên khóa XIX đã Khai mạc kỳ họp thứ 9. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.
Video không hợp lệ

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp.

Năm 2019, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên đã tập trung, nỗ lực thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Hoàn thành 14/15 chỉ tiêu chủ yếu, một số chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách vượt kế hoạch 4,87%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 18,64% xuống còn 15,08%. Sản xuất nông lâm nghiệp và thuỷ sản chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá, gắn với xây dựng nông thôn mới; duy trì, phát triển bền vững vùng sản xuất cam hàng hóa; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, triển khai đầu tư xây dựng các dự án thủy điện; văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục được nâng lên; việc bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được chăm lo. Đời sống nhân dân các dân tộc trong huyện được cải thiện; quốc phòng an ninh được giữ vững.

Hội đồng nhân dân huyện hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2019, tổ chức thành công 02 kỳ họp thường lệ, 01 kỳ họp bất thường, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực, kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND huyện.


Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trên các lĩnh vực của huyện và nhấn mạnh: Kết quả đạt được của năm 2019 và 4 năm qua đảm bảo để huyện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện cũng còn những hạn chế, khó khăn, đáng lưu ý là: Kinh tế của huyện phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; tiến độ thực hiện một số chương trình, dự án kinh tế - xã hội chưa đạt yêu cầu. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản có lúc, có nơi chưa nghiêm. Chất lượng một số hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội còn hạn chế. Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân có việc chưa kịp thời, dứt điểm. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Tình hình an ninh trật tự có lúc, có nơi còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của năm 2020, đồng chí nêu rõ: Năm 2020 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm "về đích" thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện phải có sự nỗ lực, quyết tâm cao và hành động quyết liệt, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện lần này sẽ bàn bạc, quyết nghị.

Tập trung cao độ để hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra; trong đó chú ý các chỉ tiêu quan trọng như tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm bình quân đầu người, giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, thu ngân sách, giảm nghèo, giải quyết việc làm...Để hoàn thành nhiệm vụ trung tâm đó, cần phải khai thác, phát huy hiệu quả các nguồn lực và tiềm năng của huyện.

Quan tâm rà soát, thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện. Chủ động bố trí quỹ đất để để phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa thế mạnh, nhất là cây cam sành và gỗ nguyên liệu; thu hút các dự án công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ... Quản lý chặt chẽ việc khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản theo đúng quy định, bảo đảm không thất thoát, không gây tổn hại đến môi trường, hạ tầng và đời sống, sản xuất của nhân dân.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách về khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, thu hút đầu tư; tạo môi trường để khơi dậy các nguồn lực trong dân, của các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng với đầu tư từ ngân sách nhà nước để phát triển hạ tầng đô thị; tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm, xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cam sành; quan tâm hơn tới đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện...; bảo đảm tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn.

Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm môi trường phát triển cho con em các dân tộc cũng như mỗi người dân. Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học gắn với bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo phù hợp; chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn huyện từ năm học 2020 - 2021; thực hiện có hiệu quả các giải pháp để nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ. Thực hiện tốt chương trình lao động, việc làm, chính sách bảo hiểm xã hội, kế hoạch giảm nghèo đa chiều và bảo đảm an sinh xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn; làm thật tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, đề ra các giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở.  

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự các cơ quan Nhà nước của huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các cơ quan cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, văn hóa hành chính, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện. Cùng với nâng cao chất lượng các nghị quyết, Hội đồng nhân dân huyện cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát, nâng cao hiệu lực hoạt động chất vấn, giải trình. Phát huy hơn nữa vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân trong các hoạt động giám sát; nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri.  

Đồng chí tin tưởng rằng, năm 2020, huyện sẽ hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020./.

Thế Anh

Tin cùng chuyên mục