Đại biểu Ma Thị Thúy thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội

Ngày 25-7, Quốc hội thảo luận tại hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Đại biểu Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh có bài phát biểu thảo luận về một số nội dung này.

Đại biểu tán thành với nhiều nội dung trong báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 trình Quốc hội tại kỳ họp. Đại biểu đồng tình với việc Chính phủ đã có Tờ trình về việc đề xuất một số biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 đưa vào Nghị quyết của kỳ họp Quốc hội.   


Đại biểu Ma Thị Thúy phát biểu tại hội trường.

Đại biểu đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Theo đại biểu, hiện nay các bộ, ngành Trung ương chưa có các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể về định mức, đối tượng, phạm vi để triển khai thực hiện chương trình. Do đó, quá trình triển khai xây dựng đề án ở địa phương gặp khó khăn, vướng mắc. Đại biểu cũng đề nghị Chính phủ bố trí nguồn vốn để đảm bảo thực hiện chương trình theo nguyên tắc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bền vững, dân chủ, công khai, minh bạch, tập trung cho các xã, thôn, bản khó khăn nhất và giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất cho các hộ nghèo, nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn.

Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đại biểu mong muốn Chính phủ và ngành Giáo dục tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 29 của BCH Trung ương Đảng khóa XI. Đại biểu mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành Chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 để tạo sự thống nhất trong triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục, đào tạo của toàn ngành và từng địa phương. Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm triển khai thật tốt lộ trình thay sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Về phát triển kinh tế rừng, đại biểu cho rằng hiện nay còn có quy định không thống nhất trong Luật Lâm nghiệp và Luật Đất đai nên rất khó triển khai thực hiện. Chính phủ cần quan tâm sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn cụ thể về cho thuê rừng phòng hộ, đặc dụng, đảm bảo thống nhất giữa Luật Lâm nghiệp và Luật Đất đai để tạo thuận lợi cho người dân.

Ngoài ra, hiện nay một số chính sách tín dụng ưu đãi nhưng lãi suất vẫn cao so với lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại như: chính sách tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và chính sách tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn… Đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục xem xét giảm lãi suất cho vay đối với các chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội cho phù hợp.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục