Chú trọng nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức 7 kỳ họp thường lệ, 02 kỳ bất thường; ban hành 118 nghị quyết. Các nghị quyết được ban hành đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục và thẩm quyền.

Nghị quyết của HĐND là văn bản pháp lý quan trọng nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây cũng là căn cứ để UBND tỉnh và các cơ quan liên quan ban hành các quyết định trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả ban hành nghị quyết của HĐND luôn được Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh Tuyên Quang xác định là nhiệm vụ trọng tâm và chú trọng ngay từ khâu lập chương trình xây dựng nghị quyết, phân công chuẩn bị đến công tác thẩm tra, thông qua tại kỳ họp, triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết. 

Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, chương trình, các nghị quyết dự kiến thông qua nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của cấp ủy đối với các nội dung kỳ họp. Tiếp đó, Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban trong việc chuẩn bị kỳ họp; chủ trì tổ chức họp với UBND, Ủy ban MTTQ, một số sở, ngành có liên quan để thống nhất các nội dung của kỳ họp.

Trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã dự họp, nghiên cứu và tham gia ý kiến với các cơ quan chuyên môn của UBND về các dự thảo nghị quyết, đề án trình kỳ họp; chủ động tiến hành các hoạt động giám sát, khảo sát để thu thập thông tin thực tiễn từ các đối tượng chịu sự tác động liên quan đến lĩnh vực sẽ ban hành nghị quyết để làm cơ sở giúp các Ban thẩm tra đảm bảo chất lượng. Hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nghị quyết, là hình thức giám sát nhằm xem xét tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của nội dung dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật hiện hành; sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trước khi trình kỳ họp HĐND. Chính vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh luôn quan tâm sắp xếp, bố trí thời gian hợp lý để dự họp, chỉ đạo và tham gia ý kiến tại các cuộc họp thẩm tra của Ban. Có được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Thường trực HĐND tỉnh như vậy nên báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh Tuyên Quang thời gian qua đã thực sự là cơ sở tin cậy giúp cho đại biểu có thêm thông tin trong việc thảo luận và quyết định tại kỳ họp.

Sau khi nghị quyết được ban hành, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, nắm bắt thông tin kịp thời phát hiện những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. Chú trọng thông tin phản hồi của các cơ quan, cá nhân, tổ chức chịu tác động, để kịp thời chỉ đạo đôn đốc, điều chỉnh bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định chưa phù hợp, bảo đảm các nghị quyết của HĐND phát huy tác dụng tích cực.

Các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Do vậy, trong những năm qua kinh tế của tỉnh có bước phát triển tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; một số mục tiêu chủ yếu đạt mức tăng trưởng cao, đạt và vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra như giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, sản lượng lương thực, tỷ lệ che phủ rừng, duy trì phổ cập giáo dục các bậc học... Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai có hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Hà Anh

Tin cùng chuyên mục