Kết quả thực hiện công tác dân tộc 9 tháng đầu năm 2020

Trong 9 tháng đầu năm 2020, tình hình trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định, quốc phòng an ninh được củng cố; đồng bào các dân tộc luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện tốt phong trào đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Cơ quan chuyên môn đã tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ngành thành viên Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng năm 2020; xây dựng nội dung Đề án, Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; triển khai thực hiện Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; rà soát, tổng hợp, đề xuất triển khai dự án hạng mục: “Đầu tư vùng trồng dược liệu quý” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và ngân hàng ADB về khảo sát tìm hiểu thực tế Dự án 4 về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (NTP3) trên địa bàn tỉnh...

Phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Học viện Dân tộc, Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường năm 2020 cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số; tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 12/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang…Các chính sách, công tác chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, các chương trình, dự án đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời.


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Ban giám sát đầu tư cộng đồng thôn Vá, xã Yên Thuận giám sát tiến độ xây dựng công trình đường bê tông. Ảnh Trọng Lực

Dự kiến đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 03 xã, 64 thôn hoàn thành Chương trình 135; 100% cán bộ cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn các nội dung cơ bản của chương trình; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 15,40% trong tổng số hộ nghèo (giảm 28,05% so với đầu năm 2016); tỷ lệ hộ cận nghèo dân tộc thiểu số chiếm 22,94% trên tổng số hộ cận nghèo; 60 xã đặc biệt khó khăn có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; 50 xã đặc biệt khó khăn, xã ATK đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 699 thôn, bản đặc biệt khó khăn, ATK có đường trục giao thông được cứng hóa; 60 xã đặc biệt khó khăn, ATK có đường đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa…


Lãnh đạo thành phố gặp mặt đại biểu là người uy tín trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Ảnh Thanh Xuân

Công tác xây dựng đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò gắn kết, phối hợp giữa người có uy tín với các cơ quan trong hệ thống chính trị, góp phần đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 9/2020, đã hoàn thành việc tổ chức 07 hội nghị tại các huyện: Na Hang, Lâm Bình, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Sơn Dương, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang với 875 đại biểu tham gia, trong đó có 622 đại biểu là người dân tộc thiểu số.


Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cho Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang tại chương trình giao lưu. Ảnh Lăng Hằng

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh lựa chọn 08 người có uy tín tiêu biểu đi dự chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật với đoàn đại biểu Già làng, Trưởng bản tiêu biểu các dân tộc vùng biên giới - lịch sử cách mạng phía Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện cấp 02 loại báo (898.081 tờ báo Tuyên Quang, 84.968 tờ báo Dân tộc và Phát triển) theo định kỳ cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác y tế từ tỉnh đến cơ sở từng bước được tăng cường. Đến nay, đã mua, cấp phát 282.132 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã thuộc vùng khó khăn. Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số được khám chữa bệnh tại các trung tâm y tế, bệnh viện; công tác khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế được thực hiện tốt. Công tác giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm, duy trì. Học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chính quyền các cấp, các tổ chức hỗ trợ quà đón tết, tạo điều kiện thuận lợi trong học tập, rèn luyện. Học sinh các trường dân tộc nội trú lên lớp đạt tỷ lệ cao. Năm học 2020 - 2021, Hội đồng xét tuyển được 381 học sinh đồng bào dân tộc thiểu số vào hệ thống các trường nội trú trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai hiệu quả với nội dung thiết thực, phù hợp, tạo được chuyển biến tích cực trong đồng bào dân tộc thiểu số; công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng, thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú.

9 tháng đầu năm 2020, tuy còn nhiều khó khăn do xuất phát điểm kinh tế - xã hội của của một số huyện, xã thấp, hạn chế về nguồn lực cũng như ảnh hưởng sâu rộng của dịch Covid-19, xong việc thực hiện các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện tốt. Trong thời gian tới, cơ quan tham mưu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt các chính sách dân tộc và các chương trình dự án đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khẩn trương ban hành văn bản và hệ thống biểu mẫu đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, báo cáo thực trạng, nhu cầu, nội dung đầu tư, hỗ trợ và dự toán kinh phí thực hiện từng hợp phần, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; kịp thời báo cáo, đề xuất phương án giải quyết các vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở; tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục