Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020

Ngày 14/6/2019, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 làm việc với UBND tỉnh.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên đoàn giám sát; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh; lãnh đạo UBND huyện, thành phố; Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các huyện, thành phố.


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân phát biểu kết luận buổi làm việc

Tại cuộc làm việc, sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2018, các thành viên Đoàn giám sát yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh báo cáo làm rõ thêm một số nội dung thực hiện chậm, chưa hiệu quả như: Việc điều chỉnh, bổ sung, thực hiện quy hoạch, cắm mốc quy hoạch; huy động các nguồn lực từ nhân dân; hiệu quả hoạt động của hợp tác xã; quản lý, sử dụng, duy tu bảo dưỡng một số công trình cơ sở hạ tầng (đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, kênh mương, chợ nông thôn…); một số tiêu chí đạt thấp so với kế hoạch của UBND tỉnh và quyết định của Thủ tướng Chính phủ như tiêu chí giao thông, điện, cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập bình quân đầu người; một số tiêu chí do nhân dân thực hiện đạt thấp như tổ chức sản xuất, môi trường, nhà ở…, vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới chưa được huy động đồng bộ, chưa phát huy hết nguồn lực từ người nhân dân.

Đoàn giám sát đánh giá, ghi nhận những kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua có chuyển biến tích cực; đã có những biện pháp phù hợp để huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới (từ năm 2016-2018 đã huy động được 5.598,295 tỷ); kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; tính đến năm 2018, toàn tỉnh có 30 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 75% so với mục tiêu kế hoạch; số tiêu chí bình quân toàn tỉnh tăng từ 10 tiêu chí/xã (năm 2015) lên 13,12 tiêu chí/xã (năm 2018); nhiều xã khó khăn, xuất phát điểm 5-7 tiêu chí, đến nay đạt 9-10 tiêu chí trở lên, một số xã đạt tiêu chí nông thôn mới sớm hơn so với kế hoạch. Đoàn giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới ở một số nơi chưa toàn diện, quyết liệt, hiệu quả chưa cao; việc huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, nguồn vốn huy động từ xã hội và doanh nghiệp còn thấp; tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản về xây dựng nông thôn mới còn chậm so với mục tiêu kế hoạch của tỉnh, của Trung ương, một số chỉ tiêu đạt được nhưng không bền vững; công tác quy hoạch, lập đề án và thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới chưa kịp thời, chưa được bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với bộ tiêu chí mới; hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu, tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn chậm; công tác giáo dục, y tế, văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, bảo vệ môi trường còn có những hạn chế, bất cập; xây dựng hệ thống chính trị, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu…

Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến cơ sở; đánh giá toàn diện kết quả thực hiện, có biện pháp cụ thể hoàn thành kế hoạch đã đề ra đến năm 2020, trong đó rà soát, điều chỉnh một số chỉ tiêu đảm bảo mục tiêu quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí, phần việc do người dân là chủ thể thực hiện.

Đại diện lãnh đạo các sở: Xây dựng, Công thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện UBND các huyện đã báo cáo làm rõ một số nội dung Đoàn giám sát đề nghị làm rõ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang phát biểu tiếp thu toàn bộ những kiến nghị của Đoàn giám sát, báo cáo làm rõ thêm một số tồn tại, hạn chế Đoàn giám sát chỉ ra để trong thời gian tới có chỉ đạo cụ thể đối với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố kịp thời khắc phục; tiếp tục có các giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Ngô Hùng

Tin cùng chuyên mục