Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thực thiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 02/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019; Chương trình số 10/CTr-HĐND ngày 17/12/2018 về chương trình giám sát năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh.

Ngày 13/5/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn và các thành viên trong Đoàn giám sát làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh. Làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát nghe đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018.

Sau khi nghe các báo cáo, Đoàn giám sát đã nêu một số nội dung đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh rà soát, phân tích, làm rõ: Báo cáo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018 cần phân tích, đánh giá đầy đủ các nhiệm vụ được giao (bám sát nội dung đề cương yêu cầu), các số liệu có sự so sánh với mục tiêu của Trung ương, của tỉnh đề ra cho mỗi tiêu chí nông thôn mới đối với từng năm, từng giai đoạn cụ thể (đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đánh giá chính xác các tiêu chí giảm so với chỉ tiêu chung theo vùng và của tỉnh đề ra trong từng năm); có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tham mưu, đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, từng bước xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch; trong đó, lưu ý các tiêu chí đến hết năm 2018 đạt thấp so với mục tiêu kế hoạch 2016-2020 như: Giao thông (48 xã, đạt 37,2%), về trường học (37 xã, đạt 36,4%), cơ sở vật chất văn hóa (35 xã đạt tiêu chí, đạt 27,1%), nhà ở dân cư (36 xã đạt tiêu chí, đạt 27,9%), về môi trường và an toàn thực phẩm (31 xã đạt tiêu chí, đạt 24,0%)....

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh báo cáo bổ sung một số nội dung đoàn giám sát đề nghị làm rõ, đồng thời tiếp thu toàn bộ những hạn chế do Đoàn giám sát chỉ ra cũng như nội dung kiến nghị của Đoàn để trong thời gian tới triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả tốt hơn./.

Ngô Hùng

Tin cùng chuyên mục