Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ công tác

Trong 6 tháng đầu năm 2020, trước khó khăn chung do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, biến động về lãnh đạo Ban; dưới sự chỉ đạo, điều hòa của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh bám sát Nghị quyết của HĐND tỉnh, Chương trình công tác năm 2020 để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ; tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến những nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền giữa hai kỳ họp và các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh theo luật định; phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan trong hoạt động giám sát và các hoạt động khác; tích cực tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII (02 kỳ họp bất thường, 01 kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII); thường xuyên liên hệ, nắm bắt những kiến nghị của cử tri; theo dõi tiến độ giải quyết kiến nghi ̣của cử tri thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; việc thực hiện các kết luận thảo luận, chất vấn, phiên giải trình được Thường trực HĐND tỉnh phân công thuộc lĩnh vực Ban phụ trách.


Đồng chí Âu Thế Thái, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp với các ngành về kết quả thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh (Ngày 28/5/2020)

Chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách, các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh tiến hành khảo sát tại một số xã trên địa bàn 6 huyện và Ban Dân tộc tỉnh, chuẩn bị tốt các nội dung và tham mưu tổ chức thành công phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh về “Kết quả thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”. Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ 2016-2021 Thường trực HĐND tỉnh tiến hành chất vấn theo quy định. Phiên chất vấn đã đánh giá khách quan kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm trong quản lý, điều hành của người đứng đầu và các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; tham mưu ban hành kết luận, kiến nghị các giải pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thực hiện dự án trong thời gian tới.

Ban đã triển khai giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề về “việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh”; giám sát việc chăm lo, trợ giúp xã hội dịp Tết nguyên đán Canh Tý và giáp hạt đầu năm 2020. Lãnh đạo Ban tham gia đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2019; giám sát về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII. Qua giám sát kịp thời kiến nghị giải pháp khắc phục những bất cập, hạn chế qua giám sát, khảo sát đã chỉ ra nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới.


Đồng bào dân tộc thiểu số xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa phát triển vùng lạc hàng hóa góp phần xây dựng nông thôn mới. Ảnh TQĐT

Ban đã thực hiện thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh, các dự thảo nghị quyết, xây dựng các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII về: Công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; về quy định mức hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết, đề án trình kỳ họp được thực hiện đúng quy định của pháp luật; nhiều vấn đề vướng mắc được các đại biểu thảo luận, làm rõ tại hội nghị thẩm tra, qua đó nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra, đảm bảo sát tình hình thực tế và có tính phản biện cao.

Hoạt động của Ban Dân tộc đã phát huy tính tích cực, chủ động của cơ quan thực hiện giám sát, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đối tượng thụ hưởng các chính sách, đưa ra nhiều kiến nghị đóng góp vào hoạt động lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách và quản lý điều hành kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, được dư luận và nhân dân đồng tình, ủng hộ, quan tâm, đánh giá cao, góp phần nâng cao vai trò, uy tín, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử.

Tuy nhiên, hoạt động giám sát của Ban có nội dung chưa đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra, việc nắm bắt tình hình công tác dân tộc và thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có lúc, có việc chưa sâu sát.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Ban Dân tộc tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng đoàn, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chương trình công tác năm 2020 của Thường trực HĐND và Ban Dân tộc; phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và sự cố gắng, trách nhiệm của các thành viên trong Ban, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Thanh Loan - Ngọc Trâm

Tin cùng chuyên mục