Hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân

Nhìn dưới góc độ quản lý hành chính, hiệu quả là sự so sánh giữa các chi phí đầu tư với các giá trị của đầu ra, sự tăng tối đa lợi nhuận và tối thiểu ...