Một số mục tiêu, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Sơn năm 2021

Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; huyện Yên Sơn đặt mục tiêu: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển công nghiệp; đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng tại trung tâm huyện. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển các lĩnh vực về văn hóa xã hội. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.


Con đường vào vùng sản xuất hàng hóa thôn Soi Tiên, xã Phúc Ninh (Yên Sơn) được xây dựng đã hình thành vùng trồng cây ăn quả tập trung. 

Với một số chỉ tiêu chủ yếu: Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững. Tổng sản lượng lương thực trên 65.097,8 tấn. Phấn đấu xây dựng thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục duy trì các xã còn lại. Trồng mới 3.100 ha rừng, duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%. Giá trị sản xuất Công nghiệp - Thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 1.439 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 75,2 tỷ đồng. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Duy trì 28/28  xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tạo việc làm mới cho 3.720 lao động, 70 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, 1.000 lao động đi làm việc tại các tỉnh, thành phố trong nước nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 63,5%. Tập trung khai thác tiềm năng phát triển du lịch, phấn đấu năm 2021 thu hút trên 230.800 lượt người du lịch trên địa bàn huyện. Phấn đấu trên 80% thôn bản, tổ nhân dân và trên 91% hộ gia đình, 98% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá. Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.


Người dân xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) ứng dụng cơ giới hóa trong thu hoạch chè. Ảnh: Đoàn Thư

Để đạt được những mục tiêu chủ yếu trên, huyện đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Về lĩnh vực kinh tế: Tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng đúng quy trình kỹ thuật; đẩy mạnh công tác thâm canh, tập trung thực hiện có hiệu quả các mô hình khuyến nông để tập trung sản xuất đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tiếp tục duy trì phát triển ổn định đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn, chủ động và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ gia đình, tổ chức đầu tư, phát triển chăn nuôi tập trung, quy mô lớn; duy trì thường xuyên công tác kiểm dịch động vật và kiểm soát giết mổ theo quy định. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ rừng, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất theo quy định. Thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai. Tiếp tục hướng dẫn các hộ phát triển trang trại theo hướng sản xuất hàng hóa. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn thành lập mới các Hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND HĐND ngày 13/7/2016 về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; tăng cường thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện theo kế hoạch. Tổ chức kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của các dự án đã ký cam kết, của các Công ty, doanh nghiệp có hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện. Tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Kiên quyết không để tái diễn các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện.

Tập trung đôn đốc, hướng dẫn các xã đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục hồ sơ xây dựng công trình, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, khẩn trương giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển; kiểm tra, rà soát các dự án chậm tiến độ thi công. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với chủ đầu tư tiếp tục kiểm kê, thẩm định hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác quản lý hành lang đường bộ; tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường được phân cấp quản lý, đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hoá của nhân dân. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang theo kế hoạch của UBND tỉnh giao. Tiếp tục chi trả kinh phí hỗ trợ cho hộ gia đình thiếu đất ở theo quy định. Rà soát các nội dung tồn tại liên quan đến giao đất ở đối với với hộ dân sở tại...

Thực hiện các biện pháp huy động các khoản thuế, phí, lệ phí để tăng thu cho ngân sách. Phấn đấu tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2021 đạt 75,2 tỷ đồng, đạt 113,9% kế hoạch năm 2020. Kiểm soát chặt chẽ việc chi ngân sách Nhà nước, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm chi. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những vi phạm trong lĩnh vực tài chính. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động tiếp cận dự án, nâng cao hiệu quả thẩm định dự án đảm bảo cho vay vốn có hiệu quả, khuyến khích tạo điều kiện vay vốn phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là vay vốn kinh doanh dịch vụ, giảm nghèo, xuất khẩu lao động. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại, đảm bảo thị trường kinh doanh, thương mại trên địa bàn huyện ổn định, hàng hoá đảm bảo chất lượng.

Về lĩnh vực Văn hoá - Xã hội: Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên môn theo kế hoạch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các bệnh dịch theo mùa. Duy trì thực hiện, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở về thực hiện công tác giám sát dịch bệnh, đặc biệt dịch Covid-19. Duy trì 100% tỷ lệ xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế và trạm y tế xã có bác sỹ làm việc. Bổ sung và đào tạo lại cán bộ y tế từ huyện đến cơ sở đảm bảo công tác điều trị tại bệnh viện và công tác phòng bệnh từ thôn bản.

Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2021. Đẩy mạnh các hoạt động du lịch, dịch vụ, trong đó chú trọng điểm di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh thiên nhiên có tiềm năng trên địa bàn huyện; nâng cao chất lượng phủ sóng phát thanh, truyền hình trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác lao động việc làm, xuất khẩu lao động, giảm nghèo, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu tạo việc làm mới cho 3.720 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2021 xuống còn 3,5% theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021-2025. Thực hiện tốt việc chăm sóc, phụng dưỡng người có công, tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ, quan tâm, giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Thu, chi BHXH đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Thẩm định hồ sơ và cấp sổ bảo hiểm xã hội cho các đối tượng theo quy định. Rà soát, bổ sung, đổi thẻ BHYT cho người nghèo, nhân dân các xã đặc biệt khó khăn.

Về lĩnh vực quốc phòng - an ninh: Tiếp tục nắm tình hình về an ninh chính trị nội bộ, an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, hoạt động của tổ chức Dương Văn Mình. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật. Tổ chức huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo quy định. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật và các văn bản quy phạm pháp luật. Duy trì, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý, đôn đốc giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân…

Minh Huyền

Tin cùng chuyên mục