Kết quả công tác quý III năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên

Trong quý III năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, Chương trình công tác năm 2019 chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; giải quyết kịp thời các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền, tổ chức giám sát, tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư của công dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

Tổ chức thành công kỳ họp bất thường và kỳ họp thứ 8, HĐND huyện, hoàn thiện, ban hành các nghị quyết trình tại kỳ họp. Hoạt động khảo sát, thẩm tra của Thường trực và các Ban của HĐND huyện được chủ động thực hiện; công tác phối hợp giữa các Ban chặt chẽ, không chồng chéo; báo cáo thẩm tra của các Ban đã thể hiện quan điểm chính kiến, nêu rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những nội dung cần giải trình tại kỳ họp, giúp chủ tọa kỳ họp trong công tác điều hành; báo cáo thẩm tra của các Ban cũng đã phân tích làm rõ cơ sở pháp lý và thực tiễn của các báo cáo trình kỳ họp giúp đại biểu HĐND huyện thảo luận và thực hiện chức năng quyết định. Kỳ họp đã xem xét quyết định về: Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018- 2030, định hướng đến năm 2050; việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020; kết quả giám sát việc thực thi công vụ của thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện…

Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện đã tổ chức giám sát chuyên đề về việc thực hiện chuẩn Quốc gia về y tế tại các xã và đơn vị; việc thực hiện các chính sách và Nghị quyết của HĐND tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; Công tác phổ cập cho trẻ mầm non 5 tuổi và huy động trẻ ra lớp; việc thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình…Các cuộc giám sát, khảo sát được thực hiện đúng kế hoạch, có sự đổi mới về cách thức tổ chức giám sát, có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên; có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND với các Ban của HĐND. Qua giám sát Thường trực HĐND, các Ban của HĐND đã kịp thời chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế tồn tại và đề xuất các giải pháp để các cơ quan, đơn vị được giám sát khắc phục những tồn tại, hạn chế. Thường trực HĐND huyện tham gia giám sát với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh khi đoàn đến giám sát tại huyện. Tổ chức phiên giải trình về công tác đầu tư, xây dựng  quản lý, sử dụng và khai thác công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện.

Làm tốt công tác tiếp công dân, tại trụ sở của Ủy ban nhân dân huyện được 06 cuộc, với 19 lượt công dân; tại Trụ sở UBND các xã, thị trấn được 52 cuộc, với gần 100 lượt công dân. Qua tiếp dân đã tham gia trả lời trực tiếp, hướng dẫn công dân và chuyển các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định. Thường trực HĐND huyện tiếp nhận, chuyển 03 đơn của công dân và tổng hợp chuyển các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 đến UBND huyện để xem xét, giải quyết và trả lời; đồng thời giao các Ban của  HĐND huyện giám sát theo lĩnh vực.

Quý IV/2019, Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND; Thường trực HĐND huyện tổ chức 01 phiên giải trình và 01 phiên chất vấn. Tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, trong đó Thường trực HĐND huyện thực hiện 01 cuộc, mỗi Ban thực hiện 01 cuộc. Chuẩn bị, tổ chức tốt kỳ họp thứ 9 HĐND huyện và quyết định những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền giữa các kỳ họp theo quy định; chủ động phối hợp với UBND huyện, Uỷ ban MTTQ huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp; tổ chức thực hiện tốt các cuộc giám sát theo chương trình, kế hoạch; nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; điều hành kỳ họp khoa học, phát huy dân chủ trong thảo luận, chất vấn; ban hành các nghị quyết đúng quy định của pháp luật./.

Hoàng Ngọc

Tin cùng chuyên mục