HĐND thành phố Tuyên Quang nâng cao chất lượng thảo luận quyết định các vấn đề quan trọng tại kỳ họp

Kỳ họp HĐND là hình thức hoạt động quan trọng nhất của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, là nơi các đại biểu HĐND thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm đối với Nhân dân và cử tri trong việc quyết định các chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và thực hiện các hoạt động giám sát nhằm đảm bảo việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Kỳ họp HĐND có nhiều hoạt động, song hoạt động thảo luận là nội dung quan trọng, thảo luận vừa là nội dung bắt buộc trong chương trình kỳ họp HĐND, vừa là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND. Do vậy, việc nâng cao chất lượng thảo luận quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương tại mỗi kỳ họp HĐND là một nội dung hết sức quan trọng trong yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp nói chung và HĐND thành phố Tuyên quang nói riêng. Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND thành phố Tuyên Quang khóa XXI đã tổ chức được 9 kỳ họp, tại mỗi kỳ họp, hoạt động thảo luận được Thường trực HĐND thành phố hết sức quan tâm.

Để nâng cao chất lượng thảo luận của các đại biểu, trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đã phân công UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các tài liệu trình tại kỳ họp bảo đảm chất lượng; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin cần thiết để đại biểu có căn cứ thảo luận. Đồng thời chỉ đạo các Ban HĐND thành phố giám sát và trực tiếp tham gia vào quá trình chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị. Đối với trách nhiệm thảo luận, Thường trực HĐND thành phố yêu cầu các đại biểu HĐND thành phố tích cực phát biểu, tham gia ý kiến tại các buổi thảo luận; nêu cao trách nhiệm nghiên cứu tài liệu, ý kiến của cử tri và chuẩn bị kỹ nội dung thảo luận sao cho đúng, trúng và sát hợp nguyện vọng cử tri cũng như chủ trương của Đảng. Để đảm bảo tất cả các đại biểu đều được tham gia phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết kỳ họp và đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, Chủ tọa kỳ  họp đã đổi mới hoạt động thảo luận tại kỳ họp theo hướng tăng cường hoạt động thảo luận tại các Tổ đại biểu, để các đại biểu HĐND  đều  được tham gia  thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung của kỳ họp.


Đại biểu thảo luận tại kỳ họp

Từ kỳ họp thứ 4 đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã nhóm các tổ đại biểu theo đơn vị bầu cử  thành 3 tổ để thảo luận, cử luân phiên các đồng chí tổ trưởng các tổ đại biểu chủ trì các phiên thảo luận tổ; phân công Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tham dự phiên thảo luận tại tổ để tiếp thu, trao đổi, làm rõ các ý kiến phát biểu của đại biểu ngay tại phiên họp tổ, qua đó số lượng đại biểu tham gia phát biểu tăng cao, các ý kiến chưa thống nhất được lựa chọn đưa ra phát biểu tại kỳ họp (Trung bình mỗi kỳ họp HĐND thành phố có  từ 20- 23 đại biểu phát biểu tại phiên họp tổ; từ 7- 8 đại biểu phát biểu tại kỳ họp). Trước phiên thảo luận tại kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố tổng hợp đầy đủ, chi tiết các ý kiến phát biểu tại phiên thảo luận tổ báo cáo trước kỳ họp HĐND thành phố và chuyển cho UBND thành phố tiếp thu, giải trình làm rõ cùng với các ý kiến phát biểu tại kỳ họp. Thời gian thảo luận tại kỳ họp được bố trí hợp lý, được chủ tọa điều hành dân chủ, thẳng thắn, một số nội dung không chỉ là thảo luận mà còn trở thành tranh luận giữa các đại biểu với các cơ quan chuyên môn để tìm ra giải pháp tốt nhất trong công tác chỉ đạo điều hành. Từ việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng thảo luận tại kỳ họp, các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết được bổ sung cụ thể hơn; Nghị quyết được thông qua kỳ họp đã bám sát, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và được UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn của thành phố và UBND các xã phường tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Hằng năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết của HĐND thành phố đã đề ra.

Nguyễn Thành Chung
Phó Chủ tịch HĐND thành phố

Tin cùng chuyên mục