Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVIII

Video không hợp lệ

Video khác