91Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03/07/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội tỉnh Tuyên Quang năm 2018
92Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 03/07/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Giao biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2018
93Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 3/7/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về kết quả giám sát việc thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân,tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ
94Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 03/07/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công và xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
95Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 03/07/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định thời gian, biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
96Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 02/07/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
97Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 09/03/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020
98Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về phân bổ và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 tỉnh Tuyên Quang
99Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
100Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
101Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018
102Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về chủ trương thành lập phường An Tường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
103Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020
104Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
105Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang