61Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức chi cho hoạt động tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng; nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
62Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
63Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức chí cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
64Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
65Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
66Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
67Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án thuộc danh mục dự án sử dụng dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020, tỉnh Tuyên Quang
68Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020
69Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020
70Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Tuyên Quang năm 2020
71Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
72Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2020; Bổ sung vốn Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2019, tỉnh Tuyên Quang
73Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
74Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
75Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT.188 đoạn Km 48+00 - Km 86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang