61Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
62Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 31/07/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Tuyên Quang năm 2019
63Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 31/07/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội của tỉnh Tuyên Quang năm 2019
64Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
65Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
66Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
67Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
68Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
69Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
70Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
71Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
72Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/03/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
73Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019
74Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020
75Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020