31Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 27/08/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
32Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021
33Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
34Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
35Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 27/08/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021
36Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021
37Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 27/08/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021
38Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 27/08/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021
39Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 02/07/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang,tỉnh Tuyên Quang
40Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 02/07/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (Khu 1 - phường An Tường, thành phố Tuyên Quang)
41Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 2/7/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025
42Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 04/05/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
43Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29/04/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
44Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/04/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang
45Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 29/04/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang