31Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2020; Bổ sung vốn Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2019, tỉnh Tuyên Quang
32Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
33Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
34Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT.188 đoạn Km 48+00 - Km 86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
35Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phân bổ dự phòng 10% kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020
36Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2016-2021
37Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2016-2021
38Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2016-2021
39Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2016 - 2021
40Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
41Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
42Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
43Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
44Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi; Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021
45Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang