331Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 21/06/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Đoàn Thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
332Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
333Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
334Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
335Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
336Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
337Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
338Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
339Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
340Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016