331Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 18/07/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2011 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2011-2015
332Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 18/07/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về định mức phân bổ và định mức chi thường xuyên ngân sách năm 2011 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2011 - 2015
333Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 18/07/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định một số mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
334Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 18/07/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 27/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI về việc Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình giáo dục đại trà kể từ năm 2011 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
335Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 18/07/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định một số mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
336Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 18/07/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
337Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 18/07/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
338Nghị quyết số 49/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành quy định về cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi cho phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
339Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang
340Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ
341Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm
342Nghị quyết số 45/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI về chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
343Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
344Nghị quyết số 43/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định về mức thu học phí của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập do địa phương quản lý bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
345Nghị quyết số 42/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang