1Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016
2Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014
3Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 15/07/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung Quy hoạch đến năm 2025
4Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 15/07/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thực hiện cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang
5Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 15/07/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò; phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi; phí vệ sinh; phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 15/07/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
7Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 15/07/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc tạm giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2015