16Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư sinh thái Mimosa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
17Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 19/11/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang
18Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 05/09/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành
19Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05/09/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
20Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 05/09/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
21Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 05/09/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Tuyên Quang
22Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 05/09/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
23Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 05/09/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang
24Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 05/09/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội năm 2020
25Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05/09/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang
26Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 05/09/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
27Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 01/9/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Thông qua Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang
28Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021
29Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021
30Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021