Bà Bàn Thu Hằng
Nhân viên phòng Kế toán ngân quỹ, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Hàm Yên
Email:

 Chương trình hành động