Chương trình hành động của Bà Khánh Thị Xuyến

Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm người đại biểu của nhân dân; liên hệ chặt chẽ với cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri với HĐND và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết. Đồng thời, tôi sẽ phát huy vai trò hoạt động giám sát của người đại biểu HĐND đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong việc thực thi pháp luật, thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh; làm tốt chức năng giám sát trong việc quản lý, điều hành sử dụng nguồn ngân sách nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công; thu, chi ngân sách, quản lý tài sản; quản lý tài nguyên khoáng sản; các dự án đầu tư sử dụng đất đai tại địa phương; thực hiện các quy hoạch, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh; tăng cường huy động các nguồn vốn tập trung chăm lo, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu cuộc sống của nhân dân và phòng chống ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham nhũng, lãng phí.