Chương trình hành động của Ông Nguyễn Văn Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Thành phố Tuyên Quang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, là đô thị động lực thúc đẩy sự phát triển của các địa phương trong tỉnh.  Với trách nhiệm của mình trước kỳ vọng của cử tri, tôi sẽ dành nhiều thời gian đi cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân bằng nhiều hình thức, chuyển tải đầy đủ đến HĐND tỉnh. Đối với những vấn đề mà cử tri bức xúc, tôi sẽ đi sâu tìm hiểu để đề xuất phương pháp giải quyết hoặc trực tiếp chỉ đạo giải quyết, không né tránh, tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gần dân, hiểu dân và hết lòng phục vụ nhân dân; chủ động đề xuất các cơ chế huy động nguồn lực để xây dựng thành phố Tuyên Quang phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực sự là thành phố “sạch, xanh, sáng, đẹp” và trở thành đô thị loại II trước năm 2020.