Chương trình hành động của Ông Phạm Minh Huấn

Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, tôi sẽ nỗ lực, cố gắng đáp ứng kỳ vọng của đông đảo cử tri. Vừa tham gia xây dựng, hoạch định các mục tiêu, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội, vừa trực tiếp chỉ đạo điều hành để thực hiện các mục tiêu đề ra với mục tiêu tổng quát là phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Tôi sẽ tập trung chỉ đạo để đạt được tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu công nghiệp - xây dựng và dịch vụ cao, nâng cao bình quân thu nhập đầu người; tăng thu ngân sách, đẩy mạnh xuất khẩu... Đẩy mạnh phát triển du lịch, tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường thu hút đầu tư. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống giao thông, hạ tầng đô thị để tạo động lực phát triển và xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo. Giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.