Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII

BÀ PHẠM THỊ MINH XUÂN

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

ÔNG TRIỆU KIM LONG

PHÓ CHỦ TỊCH

BÀ KHÁNH THỊ XUYẾN

TRƯỞNG BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

BÀ LÊ THỊ THANH TRÀ

TRƯỞNG BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI

ÔNG ÂU THẾ THÁI     

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC

ÔNG MA VIỆT DŨNG

TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ

ÔNG PHẠM VĂN LOAN

CHÁNH VĂN PHÒNG