Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

BÀ PHẠM THỊ MINH XUÂN

PHÓ CHỦ TỊCH

BÀ LÊ THỊ KIM DUNG

CHỦ TỊCH

 

BÀ LÊ THỊ THANH TRÀ

PHÓ CHỦ TỊCH

ÔNG
NGUYỄN VĂN LỢI

TRƯỞNG BAN
KINH TẾ - NGÂN SÁCH

ÔNG
PHÙNG TIẾN QUÂN

TRƯỞNG BAN
PHÁP CHẾ


NÔNG THỊ BÍCH HUỆ    

TRƯỞNG BAN
VĂN HÓA - XÃ HỘI

ÔNG
HÀ QUANG GIAI

TRƯỞNG BAN
DÂN TỘC