Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

 

 

BÀ LÊ THỊ THANH TRÀ

TRƯỞNG BAN

BÀ HOÀNG THỊ THU HIỀN

PHÓ TRƯỞNG BAN

ÔNG NGUYỄN HỒNG TRANG

ỦY VIÊN

BÀ PHẠM THỊ THÚY HÀ

ỦY VIÊN

ÔNG ĐỖ TRUNG KIÊN

ỦY VIÊN

ÔNG ĐÀO VĂN TUỆ

ỦY VIÊN