Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

ÔNG NGUYỄN VĂN LỢI

PHÓ TRƯỞNG BAN

BÀ KHÁNH THỊ XUYẾN

TRƯỞNG BAN

 

 

ÔNG NGUYỄN VĂN VIỆT

ỦY VIÊN

ÔNG HÀ TRUNG KIÊN

ỦY VIÊN

ÔNG NGUYỄN THIỆN TUYÊN

ỦY VIÊN

ÔNG TRẦN VĂN TÚ

ỦY VIÊN