Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

BÀ HOÀNG THỊ NỤ

PHÓ TRƯỞNG BAN

ÔNG LÝ MINH BÌNH

TRƯỞNG BAN

BÀ TĂNG THỊ DƯƠNG

PHÓ TRƯỞNG BAN

ÔNG HÀ PHÚC PHÌNH

ỦY VIÊN

ÔNG VÂN ĐÌNH THẢO

ỦY VIÊN

ÔNG ÂU THẾ THÁI

ỦY VIÊN

BÀ VƯƠNG THỊ MỴ

ỦY VIÊN