Nhiều cơ chế, chính sách thiết thực

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII có 26 dự thảo nghị quyết được thông qua, trong đó có một số nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách thúc đẩy ...

Nghị quyết hợp lòng dân

Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật ...