Các cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh

Xác định phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả, bền vững, tập trung vào một số sản phẩm chủ lực là một trong các khâu đột phá, ngày 22/5/2016 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016 - 2020; ngày 22/5/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thôn nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, gắn với sân thể thao, khuôn viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Cùng với đó, những năm qua tỉnh đã tiếp tục thực hiện và có nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách này đã thúc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa; góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Xin được điểm qua kết quả thực hiện một số cơ chế chính sách chủ yếu như sau:

1. Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND, ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh: Lũy kế đến hết tháng 5/2019 đã giải ngân 167.146,0 triệu đồng/475 trang trại. Trong đó: Hỗ trợ vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất: 166.149 triệu đồng/474 trang trại; hỗ trợ sản xuất theo VietGAP: 897 triệu đồng/09 trang trại;  hỗ trợ lãi suất tiền vay và tìm kiếm thị trường: 11.029,307 triệu đồng. Chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại ban hành rất phù hợp với nguyện vọng của người dân, đã được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ và triển khai thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 805 trang trại, tăng 656 trang trại so với năm 2014, trong đó có 475/805 trang trại được hỗ trợ từ chính sách, chiếm 59% số trang trại hiện có. Các trang trại sau khi được vay vốn đã đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, chú trọng việc sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, tạo ra khối lượng hàng hóa nông sản lớn, tập trung, mang lại thu nhập cao cho các chủ trang trại và góp phần giải quyết việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương.

2. Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND, ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh: Đến hết tháng 5/2019 đã giải ngân 202.343,3 triệu đồng/4.048 hộ. Trong đó: Hỗ trợ nuôi trâu: 184.124,0 triệu đồng/3.726 hộ; hỗ trợ trồng mía: 81,0 triệu đồng/08 hộ; trồng cam sành: 4.367,3 triệu đồng/164 hộ; phát triển cây chè đặc sản: 50,0 triệu đồng/01 hộ; nuôi cá: 13.623,0 triệu đồng/148 hộ;  hỗ trợ lãi suất tiền vay và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm: 21.316,46 triệu đồng (Trong đó: Hỗ trợ lãi suất tiền vay 21.218,46 triệu đồng, hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu sản phẩm 98,0 triệu đồng).

Chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh được người dân đồng tình ủng hộ và triển khai thực hiện, đã góp phần tích cực trong phát triển nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Diện tích vùng cam hiện có 7.557,5 ha (tăng trên 3.000 ha so với năm 2014), diện tích cam sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trên 300 ha (năm 2014 mới thực hiện 5 ha); sản lượng cá đặc sản trên 480 tấn (tăng trên 380 tấn so năm 2014), tỷ trọng giá trị cá đặc sản/tổng giá trị sản phẩm thủy sản đạt 15,93% (tăng 9,64% so năm 2014); hiện có 42 sản phẩm được cấp nhãn hiệu hàng hóa (tăng 32 sản phẩm so với năm 2014).

3. Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thôn nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, sân thể thao gắn với khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020: Với phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, nghị quyết đã được nhân dân đồng tỉnh ủng hộ, thực hiện đạt hiệu quả cao. Tỉnh cung cấp cấu kiện đúc sẵn, vận chuyển đến nơi gần nhất ô tô có thể đến được, nhân dân tự giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công, nguyên vật liệu để thực hiện. Từ năm 2016 đến tháng 8/2019 ngân sách tỉnh đã bố trí 738.882 triệu đồng, nhân dân đóng góp 236.848 triệu đồng để hoàn thành đưa vào sử dụng 650 km kênh mương, kiên có hóa 342  km đường giao thông nội đồng, xây dựng mới 447 nhà văn hóa thôn, gắn với khuôn viên và sân thể thao. Tỉnh đã hoàn thành mục tiêu kiên cố hóa kênh mương đến năm 2020 theo Đề án được duyệt (sớm hơn 01 năm so với mục tiêu Đề án); tỉnh có 128/129 xã đạt tiêu chí thuỷ lợi trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tăng 42 xã so với năm 2015. Cùng với hầu hết diện tích lúa được tưới tiêu chủ động, hiện nay, trong số trên 38.000 ha cây trồng cạn, đã có 53,96 ha ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, 12.166,85 ha được chủ động tưới bằng các biện pháp truyền thống

 4. Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh: Đến nay, theo tổng hợp đề nghị của các huyện, thành phố có 59 Hợp tác xã đã thực hiện các nội dung hỗ trợ từ chính sách, với kinh phí đề nghị 2,932 tỷ đồng: Hỗ trợ lãi suất vốn vay cho 04 HTX đầu tư vào sản xuất hàng hóa; tổng số vốn vay 2,767 tỷ đồng (HTX vay vốn nhiều nhất 1,2 tỷ đồng).  Kinh phí đề nghị hỗ trợ lãi suất là 52,24 triệu đồng, gồm: Hỗ trợ thành lập mới 51 HTX tổ chức sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, kinh phí đề nghị hỗ trợ 2,0 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng, cấp giấy chứng nhận sản xuất an toàn áp dụng theo tiêu chuẩn cho 02 HTX, kinh phí thực hiện 200 triệu đồng để thực hiện sản xuất và cấp giấy sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Hỗ trợ kinh phí xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm đối với sản phẩm đã được đăng ký nhãn hiệu, chất lượng sản phẩm hàng hóa cho 10 HTX, kinh phí đề nghị hỗ trợ 500 triệu đồng. Hỗ trợ 09 HTX tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm đã được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, với tổng kinh phí thực hiện là 180 triệu đồng.

5. Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2021: Sau 02 năm thực hiện chính sách (2018-2019), toàn tỉnh đã hỗ trợ trồng được 2.062,88 ha rừng bằng cây giống chất lượng cao, trong đó trồng rừng bằng cây Keo lai mô: 1468,51 ha; trồng bằng cây Keo tai tượng (hạt ngoại): 594,37 ha; Tổng số hộ gia đình được hỗ trợ: 1.455 hộ; tổng kinh phí hỗ trợ khoảng trên 7 tỷ đồng.

Cùng với các chính sách trên, đã tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; quy mô diện tích tối thiểu đối với Dự án cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh Quy định chi tiết nội dung thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.  

Kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách trên đã góp phần thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững; tạo những chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, sản xuất nông nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 4%/năm; cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa; duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 64% và đang tích cực triển khai việc cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC), nâng cao giá trị gỗ rừng trồng. Đến nay đã có 30 xã về đích xây dựng nông thôn mới; số tiêu chí bình quân toàn tỉnh tăng từ 10 tiêu chí/xã năm 2015, lên 13,06 tiêu chí/xã năm 2018; nhiều tiêu chí đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 18,7 triệu đồng/người năm 2015 lên trên 28,4 triệu đồng/người năm 2018; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 27,81% năm 2015 xuống còn 15,38% năm 2018.

PVL

Tin cùng chuyên mục