Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động, tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ tới

Ngay từ đầu năm 2020, cùng với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch tổ chức Đại hội của các cấp ủy Đảng ở địa phương. Đảng ủy Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/ĐU Ngày 31/12/2019 Về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025. Thành lập 03 Tiểu ban giúp việc chuẩn bị cho Đại hội: Tiểu ban Nhân sự gồm 05 đồng chí trong BCH Đảng bộ, do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng Tiểu ban, đồng chí Phó Bí thư, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy làm Phó Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Văn kiện gồm 08 đồng chí do đồng chí Bí thư Đảng ủy là Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết - Phục vụ Đại hội gồm 07 đồng chí, do đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban. Các Tiểu ban phân công từng đồng chí phụ trách công việc cụ thể để thực hiện.

Đến ngày 19/3/2020, các Chi bộ thuộc Đảng bộ văn phòng, gồm Chi bộ Tổng hợp có 21 đảng viên; Chi bộ Hành chính - Tổ chức- Quản trị có 11 đảng viên đã hoàn tất các công việc cho tổ chức Đại hội vào ngày 24/3/2020.  

Đối với Đại hội Đảng bộ, đến nay các công việc đều được thực hiện bảo đảm quy trình, tiến độ về dự thảo các văn kiện và thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về công tác nhân sự gồm 5 bước để trình Đại hội dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 5 năm 2020.

Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; xác định 10 mục tiêu chủ yếu là: 100% đảng viên, cán bộ công chức trong Đảng bộ, cơ quan được nghiên cứu, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm, Đảng bộ và ít nhất 01 chi bộ trực thuộc đạt "Trong sạch, vững mạnh"; hàng năm, Văn phòng HĐND tỉnh đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; tập thể "Lao động xuất sắc"; Công đoàn đạt "Công đoàn vững mạnh"; tiểu đội tự vệ đạt danh hiệu "Tiểu đội tự vệ huấn luyện khá" trở lên; trong nhiệm kỳ, kết nạp ít nhất 02 đảng viên mới; có ít nhất 10 lượt đảng viên được đi học nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ; hàng năm, 100% gia đình cán bộ, đảng viên, đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá".

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Dự thảo báo cáo đã nêu các giải pháp cơ bản: Đảng ủy, các chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch, cụ thể, tổ chức thực hiện Nghị quyết kịp thời, bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung đổi mới nâng cao chất lượng, hieeujq ảu hoạt động của HĐND tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XII), gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Công đoàn, cơ quan vững mạnh. Đoàn viên, hội viên tham gia tích cực các phong trào thi đua nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; vận động cán bộ, công chức trong cơ quan gương mẫu thực hiện các cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh. Quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức về mọi mặt. Thường xuyên rà soát, bổ sung, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của cơ quan. Nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng công tác, tổ chuyên ngành. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực, chủ động đổi mới, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, giải pháp được áp dụng có hiệu quả trong tham mưu, phục vụ.

Công tác nhân sự cấp ủy khóa mới được chuẩn bị bảo đảm nguyên tắc Đảng; coi trọng chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý; có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới; về số lượng cấp ủy: 05 đồng chí; về cơ cấu có đại diện Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; lần đầu tham gia cấp ủy ít nhất 02 người, nữ ít nhất 03 người và bảo đảm các độ tuổi dưới 50 tuổi và trên 50 tuổi.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng ủy, Công đoàn, Cơ quan đã phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Đảng viên trong đảng bộ, công chức, người lao động hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực nghiên cứu tham gia ý kiến và dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng bộ các cấp và Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do các cấp ủy Đảng tổ chức lấy ý kiến.   

Với kết quả công tác chuẩn bị Đại hội đã và đang thực hiện, Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp.

Ma Việt Dũng
Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Tin cùng chuyên mục