Chi bộ Hành chính - Tổ chức - Quản trị thuộc Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022

Chiều ngày 24/3/2020, trong không khí toàn Đảng bộ ra sức thi đua lập thành tích kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Được sự nhất trí của Ban chấp hành Đảng ủy Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Chi bộ Hành chính-Tổ chức-Quản trị tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Văn Loan, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; dự Đại hội có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Tổng hợp; cùng sự có mặt của 11/11 đảng viên trong Chi bộ.


Đồng chí Phạm Văn Loan, Phó Bí Thư Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh và đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Bí thư chi bộ Tổng hợp chúc mừng đại hội Chi bộ thành công tốt đẹp

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Hành chính - Tổ chức - Quản trị đã bám sát nghị quyết, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đặc biệt các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, yêu cầu hoạt động của cơ quan dân cử cấp tỉnh; hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; lãnh đạo đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trên từng cương vị công tác.

Đại hội khẳng định với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, đảng viên, công chức, người lao động Chi bộ Hành chính-Tổ chức-Quản trị đã luôn nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành cơ bản chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IV đã đề ra, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ là sự kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, sự đoàn kết nhất trí, sự lãnh đạo sáng tạo, tập trung, quyết liệt của Đảng đoàn HĐND, Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh, Chi ủy chi bộ, là công sức, nỗ lực phấn đấu của đảng viên, công chức, người lao động trong chi bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế cần phải khắc phục như: Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên chưa phong phú, đa dạng; chất lượng sinh hoạt Chi bộ tuy đã có nhiều chuyển biến, nhưng nội dung, hình thức sinh hoạt vẫn chưa có nhiều đổi mới, chưa tổ chức được nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề; việc nắm bắt tình hình, tư tưởng đảng viên có lúc chưa kịp thời. Trên cơ sở đó các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy chi bộ khóa IV, tham gia ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp như: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số trong hoạt động quản lý và điều hành văn bản; giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công trong cơ quan, đơn vị; vai trò của đoàn thể chính trị với công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; đổi mới nâng cao chất lượng công tác phục vụ hành chính, quản trị Văn phòng.Các đại biểu thảo luận tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Loan, Phó Bí thư Đảng ủy đã chúc mừng và biểu dương những kết quả chi bộ Hành chính - Tổ chức - Quản trị đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ 2020-2020 chi bộ cần nêu cao vai trò lãnh đạo của Ban chi ủy chi bộ, có giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế mà báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban chi ủy chi bộ và các tham luận tại Đại hội đã chỉ ra, đó là tập trung thật tốt cho công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng dành thời gian thỏa đáng cho đảng viên báo cáo với chi bộ về thực hiện nhiệm vụ được phân công, đồng thời tạo điều kiện cho đảng viên được học tập nâng cao trình độ, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho công chức, người lao động, đảng viên trong chi bộ; triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ.  Ban chi ủy chi bộ quán xuyến đầy đủ nhiệm vụ thuộc chức năng nhiệm vụ với tinh thần “Đổi mới, sáng tạo, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm” phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Đại hội đã quyết nghị.

Đại hội đã bầu Ban chi ủy chi bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ; đồng chí Đặng Thị Xuân Thủy được bầu làm Phó bí thư chi bộ và đồng chí Hà Thị Lê được bầu làm chi ủy viên.

Phấn khởi trước thành công tốt đẹp của Đại hội, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh, sự nỗ lực của mỗi đảng viên trong chi bộ, Đại hội kêu gọi toàn thể công chức, đảng viên, người lao động với tinh thần quyết tâm đổi mới, phát huy dân chủ, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị do Đại hội đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Kim Oanh

Tin cùng chuyên mục