Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa; Xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tăng mức phụ cấp đối với những người đảm nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn, xóm, bản, tổ dân phố, để đảm bảo hoạt động

TRẢ LỜI:

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, ngày 22/7/2014, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong đó có chức danh Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn. Mức phụ cấp đối với Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố; Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được quy định theo phân loại thôn, tổ dân phố (loại 1: 1,05; loại 2: 1,02; loại 3: 1,0 so với mức lương cơ sở); mức phụ cấp kiêm nhiệm một hoặc nhiều chức danh người hoạt động không chuyên trách (trong đó có trường hợp Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn) đã tăng hơn so với quy định tại Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh và phù hợp với điều kiện ngân sách hiện nay của tỉnh.