Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Điều chỉnh mức thu phí thẩm định hồ sơ chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 2 mục III Quy định kèm Nghị Quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn. Mức thu cao, chưa quy định mức thu theo khu vực, vị trí thửa đất

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại khoản 2 mục III kèm theo Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh thì mức thu phí thẩm định hồ sơ chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất được áp dụng đối với từng diện tích đất trên địa bàn khác nhau, cụ thể như sau:

I

Thẩm định hồ sơ chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất

1

Đối với hộ gia đình, cá nhân

1.1

Hộ gia đình, cá nhân chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại đô thị (gồm: các phường, thị trấn):

 

Diện tích đất dưới 1000 m2

Đồng/hồ sơ

500.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2

Đồng/hồ sơ

1.000.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2

Đồng/hồ sơ

1.500.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên

Đồng/hồ sơ

2.000.000

1.2

Hộ gia đình, cá nhân chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại các xã thuộc thành phố Tuyên Quang tính bằng 70% của các phường, thị trấn

1.3

Hộ gia đình, cá nhân chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại các địa bàn còn lại tính bằng 50% của các phường, thị trấn

Mức thu phí thẩm định hồ sơ chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 nêu trên giữ nguyên (không tăng) so với mức thu phí trước đây (Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh), được xác định theo đúng quy định tại Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính và đảm bảo phù hợp với điều kiện của địa phương.