Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị:

Trả lời bằng văn bản về mức thu và quyền lợi hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động tại Hợp tác xã nông, lâm nghiệp

TRẢ LỜI:

* Đối với việc thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc:

- Tính đến thời điểm tháng 01/2018 số lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp của Hợp tác xã nông, lâm nghiệp xã Hòa Phú là 03 người, gồm: ông Nông Ngọc Hồng - Chủ nhiệm Hợp tác xã, bà Lý Thị Huyền - Kế toán và ông Hà Quang Thọ - Thủ quỹ.

- Mức tiền lương tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp là 2.953.200 đồng/người.

- Phương thức đóng: Đơn vị có phương thức đóng hằng tháng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Năm 2017, tổng số tiền phải đóng là 32.106.249 đồng; số tiền đã trích đóng là 31.994.000 đồng.

* Đối với việc thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội:

- Việc giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội: Năm 2017, đơn vị không có trường hợp nào đề nghị giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất.

- Việc thực hiện cấp, quản lý sổ Bảo hiểm xã hội: Tính đến tháng 01/2018, đơn vị có 03 lao động tham gia Bảo hiểm xã hội đã được cấp sổ Bảo hiểm xã hội theo quy định. Đơn vị đã bàn giao 03 sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý.

* Quyền lợi hưởng Bảo hiểm xã hội cho người lao động: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 và Luật Việc làm số 38/2013/QH13, người lao động thuộc Hợp tác xã nông, lâm, nghiệp xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng đầy đủ 05 chế độ Bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm có: ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất và được hưởng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.