Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên đã học tập nâng cao trình độ chuyên môn nhưng chưa được xếp lương theo bằng cấp, để được hưởng chế độ kịp thời

TRẢ LỜI:

Tại khoản 2, Điều 29 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2016 của Chính phủ về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức có quy định “các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức”. Ngày 30/11/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và Thông tư số 29/2017/TT- BGDĐT ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm mon, phổ thông công lập, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2018.

Ngày 10/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó phân cấp cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt phương án và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với viên chức.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương thực hiện việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên theo quy định.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức xét thăng hạng đối với giáo viên theo quy định sau khi hoàn thành việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên.