Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý việc một số hộ dân chăn nuôi xả thải gây ô nhiễm môi trường.

TRẢ LỜI:

Việc phát triển chăn nuôi (đặc biệt là chăn nuôi lợn) trong thời gian qua đã gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là các trang trại nằm trong khu dân cư.

Để ngăn chặn việc một số hộ chăn nuôi xả thải trực tiếp ra môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, ban hành các văn bản chỉ đạo đến từng xã, thị trấn để xã triển khai đến nhân dân, cụ thể: Văn bản số 532/UBND-TNMT ngày 12/04/2017 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường; Văn bản số 95/UBND-TNMT ngày 18/01/2018 về việc đôn đốc các cơ sở lập đề án bảo vệ môi trường; Văn bản số 164/UBND-NLN ngày 29/01/2018 về thực hiện bản vệ môi trường làng nghề và liên kết sử dụng chất thải trong chăn nuôi. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với những hộ chăn nuôi tập trung, các trang trại, gia trại,... trên địa bàn huyện.