Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Hưng Thành, Xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Nghiên cứu, xem xét có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho chi Hội trưởng các đoàn thể.

TRẢ LỜI:

Ngày 06/12/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020, trong đó có quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với chức danh Trưởng Ban Công tác Mặt trận bằng 0,2 so với mức lương cơ sở, cấp trưởng của 04 tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố bằng 0,15 so với lương cơ sở. Do tình hình ngân sách địa phương còn khó khăn và Trung ương chưa quy định, hướng dẫn nội dung chi hỗ trợ bảo hiểm y tế cho chi hội trưởng các chi hội thuộc tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố nên chưa có cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành mức chi hỗ trợ bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng này.