Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lưỡng Vượng, Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Sớm thực hiện việc chi trả chế độ cho các đối tượng được hưởng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, kiện toàn Ban Chỉ đạo để tổ chức thực hiện, trong đó giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo để tổ chức thực hiện. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đến thời điểm hiện nay, kết quả khảo sát: 29.710 đối tượng; đã tiếp nhận, thẩm định báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 được 08 đợt với tổng số là: 18.298/29.710 đối tượng, cụ thể tại thành phố Tuyên Quang như sau:

Kết quả khảo sát: 2.157 đối tượng; đã báo cáo Ban Chỉ đạo 24 của tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 2 được 08 đợt với tổng số là: 2.324/2.157 đối tượng, trong đó:

* Tại phường Hưng Thành:

- Kết quả khảo sát: 291 đối tượng: (Dân công hỏa tuyến chống Pháp: 122; chống Mỹ:10; Bảo vệ tổ quốc: 159).

- Đã tiếp nhận, xét duyệt 291 đối tượng; báo cáo Ban Chỉ đạo 24 cấp huyện 127 đối tượng (Dân công hỏa tuyến chống Pháp: 86; Bảo vệ Tổ quốc: 41) hiện còn: 164 đối tượng (lý do: Hội đồng chính sách xã đang xét duyệt).

- Thành phố đã tiếp nhận, xét duyệt 127 đối tượng, đủ điều kiện báo cáo Ban Chỉ đạo 24 của tỉnh 127 đối tượng đạt 100%.

- Tỉnh đã tiếp nhận, thẩm định 127 đối tượng, đủ điều kiện báo cáo Ban Chỉ đạo 24 của Quân khu 127 đối tượng.

- Tính đến ngày 31/8/2017, phường Hưng Thành có 127 đối tượng đã có Quyết định được hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (Ban Chỉ đạo 24 thành phố Tuyên Quang chi trả xong trước ngày 27/7/2017 theo Chỉ đạo của Quân khu).

* Tại xã Lưỡng Vượng:

- Kết quả khảo sát: 285 đối tượng: (Dân công hỏa tuyến chống Pháp: 39; chống Mỹ: 16; Bảo vệ tổ quốc: 230).

+ Xã đã tiếp nhận, xét duyệt 285 đối tượng; báo cáo Ban Chỉ đạo 24 thành phố 285 đối tượng (Dân công hỏa tuyến chống Pháp: 39; Chống Mỹ: 16; Bảo vệ Tổ quốc: 230) hiện còn: 06 đối tượng phát sinh so với khảo sát ban đầu (lý do: Đối tượng chưa lập hồ sơ).

+ Thành phố đã tiếp nhận, xét duyệt 285 đối tượng, đủ điều kiện báo cáo Ban Chỉ đạo 24 của tỉnh 284 đối tượng; còn 01 đối tượng (lý do: Ban Chỉ đạo 24 thành phố đang xét duyệt).

+ Cấp tỉnh đã tiếp nhận, thẩm định 284 đối tượng, đủ điều kiện báo cáo Ban Chỉ đạo 24 của Quân khu 284 đối tượng.

- Tính đến ngày 31/8/2017, xã Lưỡng Vượng có 161 đối tượng đã có Quyết định được hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (Ban Chỉ đạo 24 thành phố Tuyên Quang chi trả được 126 đối tượng trước ngày 27/7/2017; còn 35 đối tượng sẽ chi trả xong trước ngày 20/9/2017 theo Chỉ đạo của Quân khu). Còn 123 đối tượng, Ban Chỉ đạo 24 Quân khu đang thẩm định.

Hiện nay Ban Chỉ đạo 24 của tỉnh đã có Văn bản  Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 24 các huyện, thành phố; Hội đồng chính sách các xã, phường, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.