Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn đề nghị:

Tỉnh cấp nốt số tiền 2 triệu/km cho Ban Quản lý xây dựng đường bê tông nông thôn, hiện nay còn 1500m chưa được cấp.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 27/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách bê tông hóa đường giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2011-2015, huyện Yên Sơn thực hiện được 732,549km, kinh phí quản lý là 1.465,0 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh mới cấp cho huyện Yên Sơn 1.167,9 triệu đồng, còn thiếu 297,1 triệu đồng (trong đó có xã Phúc Ninh).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, xem xét đề xuất giải quyết theo quy định.