Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn đề nghị:

Xem xét hỗ trợ kinh phí đo đạc cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân, hiện nay kinh phí đo đạc rất cao, đời sống nhân dân khó khăn không có đủ kinh phí đo đạc.

TRẢ LỜI:

Đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tải sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được xây dựng trên cơ sở định mức kinh tế, kỹ thuật theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường (thay thế Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013). Bộ đơn giá đã được Sở Tài chính thẩm định và tổ chức công khai nội dung, lấy ý kiến thống nhất của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh theo quy định. Qua kiểm tra, rà soát, đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tải sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thực hiện theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 (thay thế Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh) đã đảm bảo phù hợp với thực tế và các quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 8 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ và khoản 5 Điều 21 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì kinh phí thực hiện trích đo thửa đất theo nhu cầu của nhân dân để thực hiện các quyền có liên quan đến thửa đất do người sử dụng đất chi trả theo hợp đồng dịch vụ. Hiện nay, chưa có chính sách hỗ trợ về kinh phí cho công tác này.