Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét có hỗ trợ phụ cấp cho Phó chủ tịch Hội người cao tuổi xã

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, hai trong các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hội là “Tự nguyện, tự quản” và “Tự đảm bảo kinh phí hoạt động”. Việc xem xét, hỗ trợ (phụ cấp) đối với lãnh đạo tổ chức hội nào, ngoài các quy định của nhà nước đều phải căn cứ vào điều kiện thực tế và khả năng đảm bảo ngân sách của địa phương.

Ngày 01/8/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong đó chỉ quy định chức danh, mức phụ cấp đối với Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã.