Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Trung Trực, huyện Yên Sơn đề nghị:

Nghiên cứu, xém xét trả lời bằng văn bản cho ông Đào Ngọc Thùy về việc ông được phân công làm chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã Trung Trực từ tháng 3/2000, đến tháng 9/2019 được nhận quyết định nghỉ việc theo quy định. Nhưng sau khi nghỉ việc cơ quan bảo hiểm chốt bảo hiểm xã hội chỉ được chi trả từ tháng 9/2012 và việc ông tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự 4 năm, được nhà nước cho hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Chính phủ, nay muốn trả lại để được cộng nối vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội có được không? Thủ tục như thế nào?

TRẢ LỜI:

Về việc này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giao Bảo hiểm xã hội huyện Yên Sơn làm việc với Ủy ban nhân dân xã Trực và cử tri Đào Ngọc Thùy. Tại buổi làm việc ngày 11/3/2020, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Sơn đã trao đổi, thống nhất với cử tri, nội dung cụ thể như sau:

Về nội dung thời gian ông Đào Ngọc Thùy làm Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã Trung Trực từ tháng 3/2000, đến tháng 9/2019 được nhận quyết định nghỉ việc theo quy định. Nhưng sau khi nghỉ việc cơ quan bảo hiểm chốt Bảo hiểm xã hội chỉ được chi trả từ tháng 9/2012 đến hết tháng 8/2019: Bảo hiểm xã hội huyện Yên Sơn đã thực hiện thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện và ghi nhận quá trình đóng Bảo hiểm xã hội của ông Đào Ngọc Thùy đúng theo quy định tại Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng, chế độ, chính sách đối với dân quân và mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội với Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và căn cứ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì đối với chế độ Bảo hiểm xã hội tự nguyện không thực hiện truy thu.

Về nội dung cử tri tham gia nghĩa vụ quân sự 4 năm, được nhà nước cho hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Chính phủ, nay muốn trả lại để được cộng nối vào thời gian đóng Bảo hiểm xã hội có được không:

Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 33 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐ-TBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trường hợp ông Đào Ngọc Thùy tham gia quân đội từ tháng 7/1980 đến ngày 21/3/1984 được xuất ngũ, sau đó tham gia đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện từ tháng 9/2012 thuộc đối tượng cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện và thời gian đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng Bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, ông Đào Ngọc Thùy đã hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ đối với thời gian tham gia quân đội từ tháng 7/1980 đến ngày 21/3/1984. Do vậy, để có cơ sở cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện và thời gian đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng Bảo hiểm xã hội, đề nghị ông Đào Ngọc Thùy bổ sung Quyết định về việc thu hồi Quyết định hưởng chế độ và tiền trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ cộng nối thời gian trong quân đội nhân dân với thời gian công tác đóng Bảo hiểm xã hội, bao gồm:

- Quyết định phục viên, xuất ngũ;

- Quyết định về việc thu hồi Quyết định hưởng chế độ và số tiền trợ cấp một lần của cơ quan có thẩm quyền.